CƯỚI HỎI

[Update] Transformers | hug studio – Sambeauty

hug studio: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 1. ALBERT (from Google Research and the Toyota Technological Institute at Chicago) released
  with the paper ALBERT: A Lite BERT for Self-supervised Learning of Language Representations, by Zhenzhong Lan, Mingda Chen, Sebastian Goodman, Kevin Gimpel, Piyush
  Sharma, Radu Soricut.

 2. BARThez (from École polytechnique) released with the paper BARThez: a Skilled Pretrained
  French Sequence-to-Sequence Model
  by Moussa Kamal Eddine, Antoine J.-P.
  Tixier, Michalis Vazirgiannis.

 3. BARTpho (from VinAI Research) released with the paper BARTpho: Pre-trained
  Sequence-to-Sequence Models for Vietnamese
  by Nguyen Luong Tran, Duong Minh Le
  and Dat Quoc Nguyen.

 4. BEiT (from Microsoft) released with the paper BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers by Hangbo Bao, Li Dong, Furu Wei.

 5. BERTweet (from VinAI Research) released with the paper BERTweet: A pre-trained language
  model for English Tweets
  by Dat Quoc Nguyen, Thanh Vu and Anh Tuan
  Nguyen.

 6. BigBird-RoBERTa (from Google Research) released with the paper Big Bird: Transformers
  for Longer Sequences
  by Manzil Zaheer, Guru Guruganesh, Avinava Dubey, Joshua
  Ainslie, Chris Alberti, Santiago Ontanon, Philip Pham, Anirudh Ravula, Qifan Wang, Li Yang, Amr Ahmed.

 7. BigBird-Pegasus (from Google Research) released with the paper Big Bird:
  Transformers for Longer Sequences
  by Manzil Zaheer, Guru Guruganesh, Avinava
  Dubey, Joshua Ainslie, Chris Alberti, Santiago Ontanon, Philip Pham, Anirudh Ravula, Qifan Wang, Li Yang, Amr
  Ahmed.

 8. Blenderbot (from Facebook) released with the paper Recipes for building an
  open-domain chatbot
  by Stephen Roller, Emily Dinan, Naman Goyal, Da Ju, Mary
  Williamson, Yinhan Liu, Jing Xu, Myle Ott, Kurt Shuster, Eric M. Smith, Y-Lan Boureau, Jason Weston.

 9. BlenderbotSmall (from Facebook) released with the paper Recipes for building
  an open-domain chatbot
  by Stephen Roller, Emily Dinan, Naman Goyal, Da Ju,
  Mary Williamson, Yinhan Liu, Jing Xu, Myle Ott, Kurt Shuster, Eric M. Smith, Y-Lan Boureau, Jason Weston.

 10. BORT (from Alexa) released with the paper Optimal Subarchitecture Extraction For BERT by Adrian de Wynter and Daniel J. Perry.

 11. ByT5 (from Google Research) released with the paper ByT5: Towards a token-free future with
  pre-trained byte-to-byte models
  by Linting Xue, Aditya Barua, Noah Constant,
  Rami Al-Rfou, Sharan Narang, Mihir Kale, Adam Roberts, Colin Raffel.

 12. CamemBERT (from Inria/Facebook/Sorbonne) released with the paper CamemBERT: a Tasty
  French Language Model
  by Louis Martin*, Benjamin Muller*, Pedro Javier Ortiz
  Suárez*, Yoann Dupont, Laurent Romary, Éric Villemonte de la Clergerie, Djamé Seddah and Benoît Sagot.

 13. CLIP (from OpenAI) released with the paper Learning Transferable Visual Models From
  Natural Language Supervision
  by Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy,
  Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen
  Krueger, Ilya Sutskever.

 14. ConvBERT (from YituTech) released with the paper ConvBERT: Improving BERT with
  Span-based Dynamic Convolution
  by Zihang Jiang, Weihao Yu, Daquan Zhou,
  Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan.

 15. CPM (from Tsinghua University) released with the paper CPM: A Large-scale Generative
  Chinese Pre-trained Language Model
  by Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei
  Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng,
  Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang,
  Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun.

 16. CTRL (from Salesforce) released with the paper CTRL: A Conditional Transformer Language
  Model for Controllable Generation
  by Nitish Shirish Keskar*, Bryan McCann*,
  Lav R. Varshney, Caiming Xiong and Richard Socher.

 17. DeBERTa (from Microsoft) released with the paper DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with
  Disentangled Attention
  by Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Weizhu
  Chen.

 18. DeBERTa-v2 (from Microsoft) released with the paper DeBERTa: Decoding-enhanced BERT
  with Disentangled Attention
  by Pengcheng He, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao,
  Weizhu Chen.

 19. DeiT (from Facebook) released with the paper Training data-efficient image transformers &
  distillation through attention
  by Hugo Touvron, Matthieu Cord, Matthijs
  Douze, Francisco Massa, Alexandre Sablayrolles, Hervé Jégou.

 20. DETR (from Facebook) released with the paper End-to-End Object Detection with Transformers by Nicolas Carion, Francisco Massa, Gabriel Synnaeve, Nicolas Usunier,
  Alexander Kirillov, Sergey Zagoruyko.

 21. DialoGPT (from Microsoft Research) released with the paper DialoGPT: Large-Scale
  Generative Pre-training for Conversational Response Generation
  by Yizhe
  Zhang, Siqi Sun, Michel Galley, Yen-Chun Chen, Chris Brockett, Xiang Gao, Jianfeng Gao, Jingjing Liu, Bill Dolan.

 22. DPR (from Facebook) released with the paper Dense Passage Retrieval for Open-Domain
  Question Answering
  by Vladimir Karpukhin, Barlas Oğuz, Sewon Min, Patrick
  Lewis, Ledell Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen, and Wen-tau Yih.

 23. EncoderDecoder (from Google Research) released with the paper Leveraging
  Pre-trained Checkpoints for Sequence Generation Tasks
  by Sascha Rothe, Shashi
  Narayan, Aliaksei Severyn.

 24. FlauBERT (from CNRS) released with the paper FlauBERT: Unsupervised Language Model
  Pre-training for French
  by Hang Le, Loïc Vial, Jibril Frej, Vincent Segonne,
  Maximin Coavoux, Benjamin Lecouteux, Alexandre Allauzen, Benoît Crabbé, Laurent Besacier, Didier Schwab.

 25. FNet (from Google Research) released with the paper FNet: Mixing Tokens with Fourier
  Transforms
  by James Lee-Thorp, Joshua Ainslie, Ilya Eckstein, Santiago
  Ontanon.

 26. GPT (from OpenAI) released with the paper Improving Language Understanding by Generative
  Pre-Training
  by Alec Radford, Karthik Narasimhan, Tim Salimans
  and Ilya Sutskever.

 27. GPT-2 (from OpenAI) released with the paper Language Models are Unsupervised Multitask
  Learners
  by Alec Radford*, Jeffrey Wu*, Rewon Child, David
  Luan, Dario Amodei** and Ilya Sutskever**.

 28. GPT-J (from EleutherAI) released in the repository kingoflolz/mesh-transformer-jax by Ben Wang and Aran Komatsuzaki.

 29. GPT Neo (from EleutherAI) released in the repository EleutherAI/gpt-neo by Sid Black, Stella Biderman, Leo Gao, Phil Wang and Connor Leahy.

 30. I-BERT (from Berkeley) released with the paper I-BERT: Integer-only BERT Quantization by Sehoon Kim, Amir Gholami, Zhewei Yao, Michael W. Mahoney, Kurt Keutzer.

 31. LayoutLM (from Microsoft Research Asia) released with the paper LayoutLM: Pre-training
  of Text and Layout for Document Image Understanding
  by Yiheng Xu, Minghao Li,
  Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, Ming Zhou.

 32. LayoutLMv2 (from Microsoft Research Asia) released with the paper LayoutLMv2:
  Multi-modal Pre-training for Visually-Rich Document Understanding
  by Yang Xu,
  Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Furu Wei, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Wanxiang Che, Min
  Zhang, Lidong Zhou.

 33. LayoutXLM (from Microsoft Research Asia) released with the paper LayoutXLM:
  Multimodal Pre-training for Multilingual Visually-rich Document Understanding

  by Yiheng Xu, Tengchao Lv, Lei Cui, Guoxin Wang, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Furu Wei.

 34. LED (from AllenAI) released with the paper Longformer: The Long-Document Transformer by Iz Beltagy, Matthew E. Peters, Arman Cohan.

 35. Longformer (from AllenAI) released with the paper Longformer: The Long-Document
  Transformer
  by Iz Beltagy, Matthew E. Peters, Arman Cohan.

 36. LUKE (from Studio Ousia) released with the paper LUKE: Deep Contextualized Entity
  Representations with Entity-aware Self-attention
  by Ikuya Yamada, Akari Asai,
  Hiroyuki Shindo, Hideaki Takeda, Yuji Matsumoto.

 37. M2M100 (from Facebook) released with the paper Beyond English-Centric Multilingual
  Machine Translation
  by Angela Fan, Shruti Bhosale, Holger Schwenk, Zhiyi Ma,
  Ahmed El-Kishky, Siddharth Goyal, Mandeep Baines, Onur Celebi, Guillaume Wenzek, Vishrav Chaudhary, Naman Goyal,
  Tom Birch, Vitaliy Liptchinsky, Sergey Edunov, Edouard Grave, Michael Auli, Armand Joulin.

 38. MarianMT Machine translation models trained using OPUS data by
  Jörg Tiedemann. The Marian Framework is being developed by the Microsoft
  Translator Team.

 39. MBart (from Facebook) released with the paper Multilingual Denoising Pre-training for
  Neural Machine Translation
  by Yinhan Liu, Jiatao Gu, Naman Goyal, Xian Li,
  Sergey Edunov, Marjan Ghazvininejad, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer.

 40. MBart-50 (from Facebook) released with the paper Multilingual Translation with Extensible
  Multilingual Pretraining and Finetuning
  by Yuqing Tang, Chau Tran, Xian Li,
  Peng-Jen Chen, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Jiatao Gu, Angela Fan.

 41. Megatron-BERT (from NVIDIA) released with the paper Megatron-LM: Training
  Multi-Billion Parameter Language Models Using Model Parallelism
  by Mohammad
  Shoeybi, Mostofa Patwary, Raul Puri, Patrick LeGresley, Jared Casper and Bryan Catanzaro.

 42. Megatron-GPT2 (from NVIDIA) released with the paper Megatron-LM: Training
  Multi-Billion Parameter Language Models Using Model Parallelism
  by Mohammad
  Shoeybi, Mostofa Patwary, Raul Puri, Patrick LeGresley, Jared Casper and Bryan Catanzaro.

 43. MPNet (from Microsoft Research) released with the paper MPNet: Masked and Permuted
  Pre-training for Language Understanding
  by Kaitao Song, Xu Tan, Tao Qin,
  Jianfeng Lu, Tie-Yan Liu.

 44. MT5 (from Google AI) released with the paper mT5: A massively multilingual pre-trained
  text-to-text transformer
  by Linting Xue, Noah Constant, Adam Roberts, Mihir
  Kale, Rami Al-Rfou, Aditya Siddhant, Aditya Barua, Colin Raffel.

 45. Pegasus (from Google) released with the paper PEGASUS: Pre-training with Extracted
  Gap-sentences for Abstractive Summarization
  by Jingqing Zhang, Yao Zhao,
  Mohammad Saleh and Peter J. Liu.

 46. PhoBERT (from VinAI Research) released with the paper PhoBERT: Pre-trained language
  models for Vietnamese
  by Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan
  Nguyen.

 47. ProphetNet (from Microsoft Research) released with the paper ProphetNet: Predicting
  Future N-gram for Sequence-to-Sequence Pre-training
  by Yu Yan, Weizhen Qi,
  Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Nan Duan, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang and Ming Zhou.

 48. Reformer (from Google Research) released with the paper Reformer: The Efficient
  Transformer
  by Nikita Kitaev, Łukasz Kaiser, Anselm Levskaya.

 49. RemBERT (from Google Research) released with the paper Rethinking embedding coupling in
  pre-trained language models
  by Hyung Won Chung, Thibault Févry, Henry
  Tsai, M. Johnson, Sebastian Ruder.

 50. RoBERTa (from Facebook), released together with the paper a Robustly Optimized BERT
  Pretraining Approach
  by Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar
  Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, Veselin Stoyanov.

 51. RoFormer (from ZhuiyiTechnology), released together with the paper a RoFormer:
  Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding
  by Jianlin Su and
  Yu Lu and Shengfeng Pan and Bo Wen and Yunfeng Liu.

 52. SegFormer (from NVIDIA) released with the paper SegFormer: Simple and Efficient
  Design for Semantic Segmentation with Transformers
  by Enze Xie, Wenhai Wang,
  Zhiding Yu, Anima Anandkumar, Jose M. Alvarez, Ping Luo.

 53. SEW (from ASAPP) released with the paper Performance-Efficiency Trade-offs in Unsupervised
  Pre-training for Speech Recognition
  by Felix Wu, Kwangyoun Kim, Jing Pan, Kyu
  Han, Kilian Q. Weinberger, Yoav Artzi.

 54. SpeechToTextTransformer (from Facebook), released together with the paper
  fairseq S2T: Fast Speech-to-Text Modeling with fairseq by Changhan Wang, Yun
  Tang, Xutai Ma, Anne Wu, Dmytro Okhonko, Juan Pino.

 55. SpeechToTextTransformer2 (from Facebook), released together with the paper
  Large-Scale Self- and Semi-Supervised Learning for Speech Translation by
  Changhan Wang, Anne Wu, Juan Pino, Alexei Baevski, Michael Auli, Alexis Conneau.

 56. Splinter (from Tel Aviv University), released together with the paper Few-Shot
  Question Answering by Pretraining Span Selection
  by Ori Ram, Yuval Kirstain,
  Jonathan Berant, Amir Globerson, Omer Levy.

 57. T5 (from Google AI) released with the paper Exploring the Limits of Transfer Learning with a
  Unified Text-to-Text Transformer
  by Colin Raffel and Noam Shazeer and Adam
  Roberts and Katherine Lee and Sharan Narang and Michael Matena and Yanqi Zhou and Wei Li and Peter J. Liu.

 58. T5v1.1 (from Google AI) released in the repository
  google-research/text-to-text-transfer-transformer by
  Colin Raffel and Noam Shazeer and Adam Roberts and Katherine Lee and Sharan Narang and Michael Matena and Yanqi
  Zhou and Wei Li and Peter J. Liu.

 59. TAPAS (from Google AI) released with the paper TAPAS: Weakly Supervised Table Parsing via
  Pre-training
  by Jonathan Herzig, Paweł Krzysztof Nowak, Thomas Müller,
  Francesco Piccinno and Julian Martin Eisenschlos.

 60. Transformer-XL (from Google/CMU) released with the paper Transformer-XL:
  Attentive Language Models Beyond a Fixed-Length Context
  by Zihang Dai*,
  Zhilin Yang*, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Quoc V. Le, Ruslan Salakhutdinov.

 61. TrOCR (from Microsoft), released together with the paper TrOCR: Transformer-based Optical
  Character Recognition with Pre-trained Models
  by Minghao Li, Tengchao Lv, Lei
  Cui, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Zhoujun Li, Furu Wei.

 62. UniSpeech (from Microsoft Research) released with the paper UniSpeech: Unified Speech
  Representation Learning with Labeled and Unlabeled Data
  by Chengyi Wang, Yu
  Wu, Yao Qian, Kenichi Kumatani, Shujie Liu, Furu Wei, Michael Zeng, Xuedong Huang.

 63. UniSpeechSat (from Microsoft Research) released with the paper UNISPEECH-SAT:
  UNIVERSAL SPEECH REPRESENTATION LEARNING WITH SPEAKER AWARE PRE-TRAINING
  by
  Sanyuan Chen, Yu Wu, Chengyi Wang, Zhengyang Chen, Zhuo Chen, Shujie Liu, Jian Wu, Yao Qian, Furu Wei, Jinyu Li,
  Xiangzhan Yu.

 64. Vision Transformer (ViT) (from Google AI) released with the paper An Image is Worth 16×16
  Words: Transformers for Image Recognition at Scale
  by Alexey Dosovitskiy,
  Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias
  Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, Neil Houlsby.

 65. XLM (from Facebook) released together with the paper Cross-lingual Language Model
  Pretraining
  by Guillaume Lample and Alexis Conneau.

 66. XLM-ProphetNet (from Microsoft Research) released with the paper ProphetNet:
  Predicting Future N-gram for Sequence-to-Sequence Pre-training
  by Yu Yan,
  Weizhen Qi, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Nan Duan, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang and Ming Zhou.

 67. XLM-RoBERTa (from Facebook AI), released together with the paper Unsupervised
  Cross-lingual Representation Learning at Scale
  by Alexis Conneau*, Kartikay
  Khandelwal*, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke
  Zettlemoyer and Veselin Stoyanov.

 68. XLNet (from Google/CMU) released with the paper ​XLNet: Generalized Autoregressive
  Pretraining for Language Understanding
  by Zhilin Yang*, Zihang Dai*, Yiming
  Yang, Jaime Carbonell, Ruslan Salakhutdinov, Quoc V. Le.

 69. XLSR-Wav2Vec2 (from Facebook AI) released with the paper Unsupervised
  Cross-Lingual Representation Learning For Speech Recognition
  by Alexis
  Conneau, Alexei Baevski, Ronan Collobert, Abdelrahman Mohamed, Michael Auli.

READ  [NEW] ร้านดอกไม้ SENE.H ส่งดอกไม้ มอบให้คนสำคัญที่คุณรัก ประทับใจ 100% | ช่อดอกไม้แต่งงาน - Sambeauty
READ  Quốc Thuận té sấp mặt với cô vợ ngơ ngác yêu chồng rồi ngơ ngác làm đám cưới |VCS | day lam toc co dau moi nhat mới nhất

[Update] Pilates & Integrative Nutrition® Health Coaching in Reno, NV | hug studio – Sambeauty

 

Welcome to Hug! We’re so glad you found us. We are a holistic health studio nestled in the mountains of Reno, Nevada, specializing in Pilates-based Movement Education & Integrative Nutrition® Health Coaching. Our physical studio is located in the trending Reno Midtown District, & all of our services are also available remotely, via phone or video chat. Our goal is to serve both our local + global communities toward enhanced health, & it is my hope that whether you live near or far, you will find a home for your body, mind, & heart here.

Hug offers an exceptionally personalized movement + holistic health experience. Our studio is fully equipped & designed with your comfort in mind, offering private and duet Pilates sessions in which you’ll have the entire space to yourself, intimate small group classes with no more than 4 movers per class, & one-on-one health coaching. We believe in science-backed exploration, cultivating awareness + intuition, & moving well. Our greatest joy + mission is to see you thrive throughout all your years! 

Our passionate founding practitioner, Molly, is exceptionally trained with an extensive background in the study of anatomy, biomechanics, functional movement, human development, personal training for fitness, and special conditions/injuries, as well as Integrative Nutrition® + holistic health. Whatever the life chapter you may find yourself in, and whether you’re interested in Pilates or health coaching (or both), at Hug you’re in knowledgeable, experienced, and caring hands.

Hug also works to support our local culture + neighbors through corporate wellness programs and high caliber, anatomically-focused Pilates teacher trainings + continuing education not offered elsewhere in our region. Curated studio rental options are available for select local teachers (& their clients) who are looking to take their teaching practice + business to the next level. Practitioners must be currently certified & insured. Please inquire with interest. JOIN in the HUG, and let your journey begin! 
  

READ  [Update] รวม 15 สถานที่แต่งงานสุดยูนีค ในบรรยากาศสุดแสนพิเศษ | aube ราชพฤกษ์ ราคา - Sambeauty


360° VR Poppy Playtime in Real Life / Camera shot Huggy Wuggy😱 / 360 video


Other interesting videos in 360° 👉 https://goo.su/7Z9n
The home camera captured Poppy Playtime in real life. He climbed into the house and started looking for me. It’s good that I was not at home. Now I am scared to live in my house.
I recommend wearing headphones and VR glasses.
PoppyPlaytime RealLife 360video

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

360° VR Poppy Playtime in Real Life / Camera shot Huggy Wuggy😱 / 360 video

have a hug studio


Real Art Real life

have a hug studio

Outfit battle with the Nightmare Studio and can anyone hug moi?


Outfit battle with the Nightmare Studio and can anyone hug moi?

Học Sinh Việt Nam Sốc Nặng 7 Luật Cấm Trong Trường Học Nhật Bản Kỳ Lạ Nhất Thế Giới #1


Học Sinh Việt Nam Sốc Nặng 7 Luật Cấm Trong Trường Học Nhật Bản Kỳ Lạ Nhất Thế Giới 1
Đăng ký kênh: http://bit.ly/thegioihomnay
Chào các bạn, trước khi đến với video, theo các bạn thì những quy định cấm nào ở trường học của bạn đáng sợ và bạn ghét nhất? Hãy comment bên dưới video nhé. khi nói đến các quy tắc và quy định của trường, mỗi quốc gia trên thế giới đều có cái riêng. Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên những quy tắc trường học của Nhật Bản là vô cùng mới mẻ, thậm chí là rất sốc đối với nhiều nơi trên thế giới. Trong khi ở Việt Nam, các em học sinh ngoài việc học tập thì không phải thực hiện các quy định khắt khe và kì lạ mà chắc rằng khi nghe đến sẽ khiến các bạn phải giật mình kinh ngạc và nhủ thầm ơn giời Việt Nam không có quy định lạ lùng như thế. Để biết đó là những luật cấm gì, thì các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá Học Sinh Việt Nam Sốc Nặng 7 Luật Cấm Trong Trường Học Nhật Bản Gây Sốc Trên Thế Giới
7. Học Sinh Phải Mặc Đồ Lót Màu Trắng
6. Luật Cấm Về Tình Bạn Tình Yêu
5. Vệ Sinh
4. Cấm làm đẹp
3. Cấm sử dụng thiết bị điện tử
2. Không được mang đồ ăn đến trường
1. Học sinh tự quét dọn trường học
Video là tập 1 trong series Những Luật Cấm Kỳ Lạ Nhất Trên Thế Giới
Contact us:
Facebook: https://www.facebook.com/diep.trang2
Email: topbian.tv@gmail.com
TheGioiHomNay TGHN LuatCamKyLaTrenTheGioi

Học Sinh Việt Nam Sốc Nặng 7 Luật Cấm Trong Trường Học Nhật Bản Kỳ Lạ Nhất Thế Giới #1

Plan With Me: December 2021 – Decorating my Catch-All Planner


Part TWO of a series. I will be setting up all of my planners for December 2021, come along for the ride. I’ll also be frankenplanning for the first time!
Supplies used:
Planner insert, I created myself. NFS
WEEK ONE:
Sticker Kit: Deck the Halls by Planners Anon https://plannersanon.com/search?type=product\u0026q=deck+the+halls
Sting Light washi: I’m not sure where I got this beauty, so sorry!
Plaid washi: Bloomsical Paper Co.
Day Covers: Rose Colored Daze
Date Covers: Simply Guilded
December Stamp: Catherine Pooler
Stamp Ink: Chalk ink by VersaMagic in Hint of Pesto
Stamp Block: Gina K Designs
WEEK TWO:
Sticker Kit: Wild and Free by Planners Anon https://plannersanon.com/search?type=product\u0026q=wild+and+free
Icicle Washi: https://www.amazon.com/gp/product/B07DB2RK3W/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8\u0026th=1
String Light Washi: Simply Guilded
Date Covers: Simply Guilded
Day Covers: Simply Guilded
Bear and Deer Dies: Christmas Elements by Sizzix
Hill Stencil: Drifts \u0026 Hills by My Favorite Things
Cozy AF Stamp: Inked Amy by The Ink Road
Holiday Stamps: Mixed Holiday Greetings by Mama Elephant
Hug Stamp: Elf by Studio L2E
Let’s Plan Stamp: Epic Notes by Sweet Stamp Shop
Stamp Ink: Chalk Ink by VersaMagic in Malted Mauve
WEEK THREE: (not in process video, whoops!)
Stickers, Washi, Date Covers and Paper Kit: Baked with Love by Planners Anon https://plannersanon.com/search?type=product\u0026q=baked+with+Love
Christmas Stamps: Sweet Tidings by Avery Elle
Stamp Ink: Chalk Ink by VersaMagic in Jumbo Java and Malted Mauve
WEEK FOUR:
Stickers: The Happy Planner
Scalloped Pocket: The Planner Society
Black Poloroid Die Cuts: Parklane by Joanns
Date Covers: The Paper Studio by Hobby Lobby
Date Covers: Rose Colored Daze
Washi: Recollections by Michael’s and Bloomsical Paper Co.
Stamps: Elf by Studio L2E, Wordfetti Holly Jolly by Scrapbook.com, December by Catherine Pooler and Inked Amy by The Ink Road
WEEK FIVE:
Stickers: The Happy Planner and Fierce kit by Planners Anon
Pocket: The Planner Society
Polaroid Die Cuts: Parklane by Joanns
Scalloped Washi: Parklane by Joanns
Day Covers: Rose Colored Daze and Simply Guilded
Date Dots: Rose Colored Daze
Stamps: Journaling Spots by Ink Blot Shop, Milestone Birthday Numbers by Catherine Pooler, and Calendar 2 by Catherine Pooler.
Stamp Ink: Chalk Ink by VersaMagic in Midnight Black and StazOn in White.

Plan With Me: December 2021 - Decorating my Catch-All Planner

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ hug studio

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button