CƯỚI HỎI

[Update] Crafting Sweets in Bengal | sweetindustry – Sambeauty

sweetindustry: คุณกำลังดูกระทู้

 

Sweets play an important role in the everyday life of a Bengali—almost an inseparable part of the population’s cuisine and culture. It is common practice across West Bengal and other parts of India to welcome a guest by offering sweets. No life cycle ritual is complete without an exchange of sweets, so much so that among Bengali Hindus a special ritual of gift exchange called tatwa is responsible for a new category of sweets that is specially prepared for the occasion. Sweet shops have special sections in their sweetshops called tatwa sweets and they are mostly available on request; it is only when a customer wants to order tatwa sweets that he is made privy to the catalogue of the same. Tatwa sweets carry interesting embossing ranging from greetings, names of rituals to symbolic auspicious objects associated with Bengali weddings such as fish and butterfly. In other words, sweets dominate the ritual calendar of Bengali culture.

 

The very mention of the word sweet evokes the sensation of sweetness. Sweetness, as Sidney Mintz in his anthropological work on the spread of sugar in British diet shows, is intrinsically linked to Britain’s colonial history. The history of sugar is closely tied to the two other global commodities that was responsible for transatlantic trade and forced labour—tea and coffee. Interestingly, sugar can be added to both tea and coffee. Mintz in his work shows that if it were not for industrial Britain’s fetish for sweetened tea, the increase in consumption of sugar would not have achieved its peak. While on one hand sugar became synonymous with sweetness, another product that has been used across sweet dishes throughout the world is milk. Milk and milk products are mostly consumed in agrarian belts and India’s Gangetic belt is responsible for a culture of livestock rearing. Milk is the pan-Indian intermediate base of sweet preparation. Milk is one of the basic base to which grains of various kinds can be added to cook pudding. In Bengal, this dish is called payesh. Prepared from a special variety of short-grained sundried rice, milk and sweetening agent (sugar or molasses), this humble dish has many versions across Asia. There are many varieties of rice or cereals that can be used for this dish. On the milk front, it must be noted that in South East Asia coconut milk is used. Historian K.T. Achaya describes kheer as the ritual food and argues that the term is derived ‘from the Sanskrit word ksheer for milk and kshīrika for any dish prepared with milk’ (Achaya 2002:130). This dish acquires a new name with each topographical region. New variations are added depending on availability and use of cereals. What remains crucial in the sweet topography of Bengal is its importance in one of the life cycle rituals of Bengal—the Hindu birth ceremony. Payesh is the first food served to a child in the rice-feeding ceremony. For a boy, the rice-feeding ceremony is observed after three or six months, for a girl it is observed in an odd month. The rice feeding-ceremony or annaprasan is an occasion to introduce a newly born to Bengali food. What is significant to note is that payesh, the first wholesome food, becomes an important food item that is to be eaten on every birthday. While cakes have entered Bengali households, payesh has not lost its ritual significance.

 

Payesh is mostly cooked and consumed in households. Variations of payesh like chhana-r payesh (rice pudding made with tiny balls prepared from chhana) can be found in sweetshops. A close look at the non-availability of rice-based payesh in sweet shops can be attributed to Hindu codes of eating and offering foods to gods and goddesses that separate the domestic hearth from the commercial kitchen. In both sites (households and kitchens), ritual calendar plays an important role in deciding what kind of sweets will be prepared and served.

 

In the last quarter of the 19th century, the first recipe book dedicated to sweets was published— Mistanna-Pak (cooking sweets) by Bipradas Mukhopadhyay. In the second edition, we find at least 26 varieties of payesh. The select list below gives us of the varieties of tropical vegetables and fruits that were used to prepare payesh.

Nalen gur-er payesh (pudding made with natural palm jaggery)

 

Luchi-r payesh (pudding made with shredded pieces of fried discs of bread from flour)

 

Chira r-payesh (pudding made with flattened or beaten rice)

 

Khseer-er payesh (pudding made with thickened milk)

 

Gol alu-r payesh (pudding made with boiled cubes of potato)

 

Bonde-r payesh (pudding made with small droplets of sweet prepared from gramflour)

 

Kancha aam-er payesh (pudding made with raw mango)

 

Chhana-r payesh (pudding made with chhana [a form of cheese; coagulated milk through separation of whey water])

 

Kshirika (another name for payesh; made with rice and milk)

 

Kochi lau-er payesh (the signature ingredient of this payesh is unripened bottle gourd)

 

Golapi phirni (powdered rice cooked in milk and flavoured with rose petals)

 

Suji-r payesh (payesh made with semolina)

 

Komolalebu-r payesh (payesh made with oranges)

 

Kanthal bichi-r payesh (the signature ingredient is jackfruit seed)

 

Lal alu-r payesh (cubes of sweet potato is cooked with milk and sweetening agent)

 

Modhu-r payesh (the signature ingredient is honey)

 

Piyanj-er payesh (a pudding made with onions)

 

Mankochu-r payesh (taro root is the signature ingredient)

 

Paniphal-er payesh (water chestnut cooked with milk)

 

 

Apart from payesh, another common item that was prepared in households to commemorate rice harvest was pistak/pitha. Various recipe books hint at a wide variety of rice puddings that were made to celebrate poush parbon (Poush is the ninth month in Bengali calendar, and poush parbon is a harvest festival). Similar to payesh recipes, steamed rice cakes made innovative use of fruits. One such interesting pitha was kumra bichir panpitha (made from pumpkin seeds). The recipe involves patience and technique. Pumpkin is a tropical vegetable and is used in several vegetarian dishes in Bengali households. The ingredients used for this pitha are: grated coconut, thickened milk, sugar, arrowroot, semolina. The seeds are soaked, peeled and made into a paste. This paste is then mixed in appropriate proportions with the above ingredients and cooked on slow fire. When the mixture has reduced considerably to a dough-like consistency, it is finished with cardamom powder. After removing from the fire this mix is then given the shape of betel leaf roll (paan-er khili). Rolling betel leaf is an art; the leaf has to be folded in a cone shape. Once the rolls are ready, it is then cooked in piping-hot sugar syrup. Mukhopadhyay observes that many people prefer to cook it in milk. In that case, the milk is reduced with sugar and dry fruits like cashew, pistachio and even raisins. This enhances the flavour of the pitha. Household sweets, in other words, are made from a variety of base ingredients beyond milk. One of the most common sweets associated with households is made from a combination of grated coconut, sugar/jaggery. The cooked paste of narkel naru can be moulded into various shapes. Across households, terracotta and wooden moulds were used for coconut-based sweets. Payesh, pitha and naru are some of the sweets made in the households. Jayashree Mukhopadhyay (2010) in her recipe book Mishtimukh (‘Sweetening one’s Mouth’) divides her recipes into two main categories: ‘dokane toiri mishti’ (sweets made in sweetshops) and ‘barite toiri mishti’ (sweets made in households). This categorisation is important as any discussion of craftsmanship around sweet production requires equal attention to both these traditions. Most of the sweets in the household were prepared by women, or under the supervision of women. It is not a coincidence that recipes of household sweets reflect an innovative mix of fresh ingredients as well as leftover ingredients such as use of seeds. The use of fruits, vegetables in household sweets has inspired the commercial sweet production and hence it is not uncommon to spot a mango-flavoured curd in a sweetshop. In other words, sweet dishes which would have otherwise remained in the confines of domestic kitchens have made inroads into the commercial kitchens of sweetshops.

 

To understand a ‘Bengali’ sweetshop, it is very important to understand the base materials used in sweet production. Though Bengali sweets have become synonymous with chhana-based sweets, what did confectioners sell before the advent of chhana? Before the advent of chhana, sweetshops mostly sold sweets produced from sugar. Sugar candies in the form of nakuldana, batasha, kodma were not only offered to gods and goddesses, they were also consumed as part of everyday food. No guests in Bengal would be served water without a helping of batasha. Sugar candies are an important part of ritual life of Bengal as well. For instance, celebration of Holi would remain incomplete without a serving of kodma. Kodma is again a variety of sugar candy and is available in various shapes, sizes and colours. Any discussion on the sweet industry therefore requires an understanding of the history of sugar. In this edition Michael Krondl in his special article on sugar takes us through a journey of how sugar, sugarcane cultivation and jaggery is produced to set the backdrop of one of the most sought-after commodity which has acquired a new life in every food culture with its use. Sugar has been responsible for the transformation and mutation of food cultures through its innovative use in desserts. Michael Krondl’s larger work on history of desserts takes us through a fascinating journey of some dessert cultures beginning with India, Middle East, Italy, France, Viennna and finally stopping at United States. This history of desserts tells us about the power and landscape of sweetness.

READ  [Update] Phầm Mềm Tool Auto Fifa Online 3, Fot (Auto Fifa Online 3 | fifa online 3 korea สมัคร - Sambeauty

 

In this vast landscape of sweetness, ‘Bengali’ sweets have become synonymous with roshogolla, mishti doi and sandesh. Both roshogolla and sandesh are prepared from chhana. Chhana is prepared from coagulation of milk and separation of whey water. There are several legends of origin associated with chhana. Drawing from K.T. Achaya, Chitrita Banerjee (2001) attributes the discovery of chhana to the Portuguese settlers who had settled in Bandel. It is believed that the local confectioners mastered the craft of making chhana while making victuals for the ship for sailors in Bandel (O’Brien 2013). The versatility of chhana can be attributed to the variety of ways in which it can be consumed. Chhana can be eaten raw with sugar, it can be cooked into a paste over fire and moulded into various forms and it can be boiled. Drawing from my previous work I argue that the cooking techniques is also responsible for the taxonomies employed at the workplace of sweet production. There are two departments for which workers are hired—pak-based items like sandesh and rakam or sugar-syrup-based items. Mostly karigars (craftsmen) are expected to join in as jogare (helper), followed by half-karigar, ununer karigar (unun meaning mud stove) and then pata-r karigar and rakam karigar. The wooden board on which a karigar gives final shape to the cooked chhana is known as pata. Cooked chhana is called pak. Pata, in other words, symbolises the skill of control over cooking methods, innovation and technique. Karigar/s come from varied caste backgrounds. However, during the course of my fieldwork in 2010–12, I was told that despite the diversification of caste backgrounds, mostly male Hindu workers are employed through kin networks. While people across caste backgrounds have joined the profession, once the craftsmanship of sweets was associated with the mayara/moira—the Bengali word for the confectioner and the confectioner caste group in Bengal. Many of the legends associated with the origins of roshogolla and sandesh points to the craftsmanship of a famous moira. Despite the dispute over the origin of roshogolla between West Bengal and Orissa it might be important to take stock of the various legendary moiras—Nobin Moira (ancestor of K.C. Das Pvt. Ltd), Surjya Moira (one of the famous moiras credited with the invention of jalbhara talsansh sandesh—sandesh shaped like a kernel of palmyra palm with a filling of flavoured water or jaggery) and many others. Both the legends are associated with chhana-based sweets—one of the rakam variety and the other from the variety of sweets that requires the chhana to be cooked. In other words, the proliferation of the Bengali sweet industry and the sweetshops can be attributed to chhana’s discovery. In addition to chhana, there are three other intermediate milk base from which sweets are made. They are sar (layer of milk cream), kheer (thickened milk), khoa (dessicated milk).  

 

Food historians working on Bengali food suggest that kheer-based sweets were prevalent before chhana was introduced. Evidences of kheer-based sweet culture can be found in Chaitanya’s biography. Shri Chaitanya was a leader of the Bhakti movement in Bengal. In one of his biographies there is a mention of sweets made from ‘puffed, popped, or flaked rice, combined with white or brown sugar and/or kheer. Others were concocted from flour, coconut, ground legumes, or sesame seeds’ (Banerjee 2001:89). Today kheer-based sweets can be found in several places in Nadia district. Krishnanagar, the district headquarters of Nadia district is not very far from Nabadwip—the birthplace of Shri Chaitanya. Two sweets are important to note here—sarbhaja and sarpuriya (See the interview with Prabir Kumar Modak, owner of a famous sweetshop in Krishnanagar). As the names suggest both these sweets are prepared from sar—a specially prepared cream that is sourced from milkmen households (See the video on the making of sar and interview with Baby Ghosh and Robi Ghosh for further details).

 

The sweet industry is dependent on a number of suppliers. One of the art and craft intrinsically tied to sweets is the art of making moulds. Crafting of moulds, as Anirban Banerjee reminds us, was done in households. Stone slabs were carved to make symbolic motifs for specially dried mango sheets called amsatta. Today, moulds are rarely prepared in households. Most shopkeepers profess that shops in Notun Bazaar, Kolkata, are the go-to place for buying moulds. Moulds are an important component of the sweet industry. During my fieldwork in Notun Bazaar, one of the craftsman recalled how one of the shopkeepers had gotten a designed sweet to order a mould. Moulds, as Anirban Banerjee’s essay shows, have undergone a change in terms of material and design. Mostly wooden and terracotta moulds are still found in shops (see the interview with Jayanta Kumar Das, one of the artisans skilled in carving moulds). Shops in Notun Bazaar also sell the pots and pans essential for sweet-making.

 

No discussion on the Bengali sweet industry can be complete without a detailed discussion of the pots and pans used in the sweetshops. Mrs J. Haldar, in her very successful recipe book and one of the first English recipe books dedicated to sweets, discusses the pots and pans used in sweet preparation. This book, like Mistanna Pak, ran into several editions. Though this book was meant for connoisseurs and amateur cooks, the discussion on pots and pans is useful to understand why this industry has remained artisanal despite mechanisation efforts. While the industry is innovating itself to meet industrial standards through introduction of quality control laboratories or machines, skill over tadu (a long wooden ladle) is considered to be extremely important for a well-cooked paste. According to Haldar (1926), there are four kinds of pans: khola (a deep pan used for boiling liquids), karha (a shallow pan for cooking), tal (a flat pan with two-inch edge used for frying), taoa (a flat pan with a curving in the middle). There are five kinds of ladles of which tadu is one. The other four are:

Hata:  A ladle with a hollow cup at the end, used to agitate liquids. It is mostly used by ununer karigar (karigar skilled at the workings of the oven)

 

Jhanjra: A skimmer used to remove scum

 

Khunti: Spatula

 

Kathi: A wooden stick to check consistency

 

Other accessories include pata (wooden board), sil-nora (slab and muller for pasting), chaki-belun (pastry board and rolling pin) and mortar-pestle (Haldar 1926:10).

 

The control over each of these tools are important for a karigar to transition from one stage to another. The control over temperature is one of the important techniques of cooking and as one karigar while sprinkling water to piping hot chhana balls in sugar syrup comments that one can replace hands with machines but one can never replace ideas. For instances across sweetshops, karigars add semolina or flour to chhana so that the chhana balls do not crack. Such additions are innovations. Since most of the sweetshops depend on chhana suppliers for chhana there can be difference in quality. Chhana, as most shopkeepers, including Prabir Kumar Modak, reminds us, is a delicate intermediate base and it has a very short shelf life. However, karigars have experimented with cooking methods and it is well known that the drier version of cooked chhana paste has a much longer shelf life. Hence, two kinds of sandesh are easily available in sweetshops—kara pak (sandesh made with the drier version of chhana paste) and naram pak (naram literally meaning soft). The soft version of cooked paste of chhana is used to make kanchagolla and this soft roundel melts in one’s mouth within minutes.

READ  Hướng dẫn kẻ chân mày - Eyebrow Tutorial - Easy Eyebrow Tutorial For Beginners P3 | hướng dẫn kẻ chân mày tại Sambeauty

 

In other words, craftsmanship of sweets in Bengal has to be understood across two sites—the household and sweetshops. The base material used for sweet preparation is diverse in nature. Apart from intermediate milk bases like kheer, khoa and chhana, fruits and vegetables are also used with milk. This module begins with an introductory article on sugar by Michael Krondl and moves on to one of the important tools used in sweet industry—moulds. Anirban Banerjee takes us through a journey of domestic and commercial production of moulds. There are three interviews with experts associated with sweet industry—Prabir Kumar Modak, owner of a sweetshop and descendant of a legendary moira, Bijoy Moira of Krishnanagar; Baby Ghosh and Roby Ghosh (sar karigars and suppliers) and Jayanta Kumar Das (an expert mould carver). Also relevant are the three photo-essays providing an important visual narrative of the Bengal sweet industry. The first photo-essay on batasha by noted photographer Sanjeet Chowdhury is about a parallel tradition of sugar candies followed by an essay on chhana pattis or markets where chhana is sold. This photo-essay is important to understand one of the important supply-chain networks connected to the sweet industry. Last but not the least, Anirban Banerjee’s photo documentation of moulds housed at the Gurusaday Museum is a telling story of a bygone era of craftsmanship. This module, thus, attempts to bring together the diverse range of sweet traditions of Bengal.

 

 

References

Achaya, K.T. 2002. A Historical Dictionary of Indian Food. Delhi: Oxford University Press.

 

Banerjee, Chitrita. 2001. The Hour of the Goddess: Memories of Women, Food and Ritual in Bengal. Kolkata: Seagull Books.

 

Dey, Ishita. 2015. ‘Production, Caste and Ritual in the “Bengali” Sweet Industry.’ PhD thesis. University of Delhi (unpublished).

 

Haldar, J. 1921. Bengal Sweets. Calcutta: Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd.

 

Krondl, Michael. 2010. ‘The sweetshops of Kolkata.’ Gastronomica 10.3: 58–65.

 

———. 2011. Sweet Invention. A History of Dessert. Chicago: Chicago Review Press.

 

Mintz, Sidney. 1985. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Viking-Penguin.

 

Mukhopadhyay, Bipradas. (1311)1904. Mistanna-Pak. Volume 1 and Volume 2. Kolkata: Cornwallis Street Bengal Medical Library.

 

Mukhopadhyay, Jayasree. 2010. Mishtimukh. Kolkata: Ananda Publishers Private Limited.

 

O’Brien, Charmaine. 2013. The Penguin Food Guide to India. New Delhi: Penguin Books.

 

 

[NEW] Biscuits and Confectioneries Industry of Bangladesh | sweetindustry – Sambeauty

Whether it’s milk, chocolate, plain, or cream-filled, Bangladeshis love biscuits, and it’s been driving a 15% annual growth rate in the country. [1] A burgeoning middle class in particular, fueled by greater purchasing power, have turned to biscuits as the go to snack demanding both quality and low prices, leading to businesses turning to automation in order to scale and meet growing demands. Currently the market size of biscuits and confectioneries in Bangladesh is around $597-717 mn with big-name brands holding 40-50% of the total market share. [1] Net export earnings of biscuits stood at $80.41 mn in the first 6 months of the FY18-19, almost double of last year’s annual figure ($43.09 mn), and is forecasted to triple in the next few years. [2]

Of the total market value of the industry, around $358 mn belongs to big-name branded biscuits [1] such as Olympic, Haque, Danish, Nabisco, and Bangas. According to Bangladesh Auto Biscuits and Bread Manufacturers’ Association (BABBMA), total annual production of biscuits currently stands at an excess of 65,000 MT. [2] The biscuit and confectionery market is forecasted to grow at 15% over the next 10-15 years [1], 5% greater than the government’s target for GDP growth.

Ingredients for Success: Wheat, Sugar, and Oil

For FY19, wheat imports are forecasted to grow to 6.5 MMT as a result of growth in processed and bakery products consumption. [7] This is largely due to the emergence of biscuit and confectionery factories complemented by expected higher global production and lower prices according to a USDA report. Over 80% of Bangladesh’s wheat consumption comes from imports of which the private sector currently purchasing over 90%. [7] According to the Ministry of Food, the stock of wheat, a key raw material for the market, has also more than doubled from 177,710 MT to 364,390 MT from 2017. [7] Consumption is forecasted to grow to 7.7 MMT in FY 19 driven by increased consumption in processed foods from wheat flour.

Recently the country saw a reduction in the 40% duty on sugar imports from India, the world’s second-largest producer. [8] The sugar mills in Bangladesh currently hold 139,000 MT of sugar in stock[8]. As a result, the prices of sugar may decrease at a greater rate than last year estimated at 8.7% according to Trading Corporation of Bangladesh. In FY 18, consumption of sugar was 2.695 MMT, a 20% growth from the year before, in FY 19 it’s expected to rise to 2.98 MMT. [8]

Like the other two key ingredients, consumption of edible oils is also on the rise with an overall increase in consumption for the country. 90-92% of requirements are currently met through imports averaging 2.3-2.4 MMT. [9]

Overall, an increase in the key ingredients, alongside an increase in domestic consumption in the country powered by a growing GDP per capita point to increased demands for biscuits and confectioneries in the future. Falling prices further reduce costs of production which is key to ensuring long term survival in the industry given currently market players are investing in automation to meet growing demand.

Competitive Landscape

Historically, the market was highly labor-intensive and dominated by small bakeries, but today it has grown to one filled with an estimated 5,000 bread and baked goods makers, and around 100 automated factories[2]. Despite the many market players, it is mainly dominated by big brands due to their competitive advantage in being able to provide greater quality and lower prices through automation. This has also resulted in driving out imported biscuits from India, Malaysia, and Indonesia. Currently, domestic manufacturers meet 90-95% of demand for biscuits [1], while catering to a burgeoning export market.

The biscuit industry in Bangladesh is comprised of organized commercial manufacturers with major players being Olympic Industries, Haque Food Industries, Danish Foods, Bangas, Nabisco Bread and Biscuits, Bangas and other unorganized small and local producers.

Olympic Industries Limited

Olympic Industries is currently the largest manufacturer, distributor, and marketer of biscuits in Bangladesh. [2] Its key brands include Energy Plus, Nutty, Tip, Chocolate Plus, Digestive, Cracker Jack, and Lexus among a total of 33 others. [2] In FY18, total revenue added up to $154.4 mn, with net margins on the decline from last year primarily due to a change in accounting policy and a corporate reorganization of sales and marketing departments, causing selling expenses to increase by $2.03 mn to achieve greater performance in the long-term. [3] Biscuits, confectionery, bakery, and snacks made up 97.05% of FY18 total revenue compared to last year’s 96.80% [3] with this segment of products expected to continue accounting for a great majority of revenues in the future as new product lines are introduced by the company. Compared to last year, sales grew 8.28% YOY in volume, with a 14.08% increase in sales of the biscuits and confectionery segment. [3] Exports made up 1.01% of revenues for FY18 ($1.56 mn, a 127.04% YOY increase). [3]

According to an EBL report, Olympic Industries has around 30% market share in the organized and industrialized biscuit market. [1]

Olympic Industries had a 13.72% CAGR in net profit margin and 7% CAGR in gross profit margin from 2012 to 2016[1], mainly due to strong efforts of enhancing production efficiency and capitalizing on economies of scale. In effort to maintain these profit margins while expanding and introducing new product lines, the company has been taking efforts to vertically integrate its supply chain to overcome the challenges of achieving full automation.

READ  Mẹ Chồng Thuê Nguyên Dàn Sát Thủ Áo Đen Xử Đứa Con Dâu Dám Hẹn Hò Ăn Vụng Với Cha Chồng | Clip Hay | áo dài mẹ chồng tại Sambeauty

Haque Food Industries Limited

Haque Food Industries was founded in 1947 as a family business, dominating the local market then with its flagship brand of biscuits, “Mr. Cookie”. Haque Food Industries is a concern of A.T. Haque, and exclusively deals with food products. Currently the company has 26 biscuits & cookies and 3 products in their confectionery line.

Danish Biscuits Limited

Danish Biscuits is the concern of Partex Group and a leading biscuit company of the country. Despite the market is being highly competitive, Danish has been able to maintain a strong market position by providing quality products at low prices. Lexus biscuits is one of its flagship products.

Nabisco Bread and Biscuits Limited

Nabisco is a leading and one of the oldest biscuit brands in Bangladesh with a presence in the market before the country’s independence. It was highly popular during the 80s and the 90s. Like other major competitors in the market, the company has a wide variety of products and Nabisco Glucose is its flagship brand. Compared to other brands, Nabisco maintains a low price strategy, making it highly popular in the rural areas of the country.

Bangas Limited

Established in 1979, Bangas experienced steady growth with their signature product Bangas Biscuit. However, they faced difficulties in survival due to decline, but revived in 2009 through new investments in a modern manufacturing facility and diversifying its product portfolio by introducing noodles, chips and other products. In FY17, the company saw a turnover of $1.40 mn, a revenue growth of 3.02% YOY, however, experienced a net loss in FY16 and FY17 mainly due to lack of capacity utilization due to falling demand and increase in the prices of raw ingredients. [6] In FY17, the company produced 555,597 kg of biscuits and 674,780 kg of bread. [6] The company currently exports its products to countries throughout Asia, USA, and parts of Europe. It occupies less than 5% of the total market share.

Source: EBL Securities, EBLSL Research

Companies
Popular Brands

Olympic
Nutty, Energy, Tip, Milk Marie, Queen Marie, Malai Cream, Orange, Nutty Real Peanut, Dry Cake Biscuit

Pran
Special Toast, All Time Cookies, Dry Cake Biscuit, Sweet Toast

Goldmark
Orange Cream, Milk Cookies, Coconut Cookies, Low Sugar Biscuit, Chocolate Chips, Butter

Ifad
Tea Time, Kaju Delight, Butter Delight, Choco Delight, Jeera Biscuit, Cheesy Bites

Kishwan
Toast, Chocolate Cookies, Horlicks Biscuit, Ovaltin, Fiore Biscuit

Bangas
Grand Choice, Choco Cream, mango Slice, Pineapple

Danish
Toast, Dry Cake Biscuit, Doreo, Danish Lexus, O La La Potato

Nabisco
Glucose, Milk Cream, Crunchi, Elachi

Al-Amin
Orbit, Cosmos, Deena, Pineapple, Racie

Cocola
Sweet Toast, Chocolate Biscuit

Multi
Marie Gold, Nimki

Haque
Digestive, Mr. Cookie, Ding Dong, Milk Chocolate, Mr. Coconut, Mr. Milk

Bengal
Orange Cake, Big Bite

Challenges in the Industry

The industry currently faces 3 major obstacles:

  • High Competition: Consumer demands for high quality and low prices have been met by various producers automating their operations. Despite this, more product lines are expected to be launched by big players as consumer preferences are changing.
  • Imported Ingredients & Duty: Local manufacturers procure most ingredients for production locally. However, Bangladesh is not a major producer of wheat or palm oil, which is required for biscuit manufacturing. As a result, most ingredients are imported and exposed to foreign exchange risks which highly affect profitability. There is a  20% supplementary duty on powdered milk, butter and other dairy oils, and spreads, resulting in greater cost of goods sold, negatively impacting producers’ bottom line.
  • Lack of R&D Facility: Recently the industry has seen a high positive growth in exports due to its ability to ensure better quality products, however, is limited by a lack of R&D facilities to develop new products/flavors and ensure quality to a greater degree. Unless this challenge is addressed, it may turnout to be a major obstacle in scaling production or meeting growing demands for exports.

Surviving in the Long Term

Due to a lack of facilities to ensure cheaper and quality goods, it is unlikely that smaller market players will be able to compete with larger name brands given their higher costs of production as most of them still use labor-intensive production processes. Their purchasing power is lower further adding to costs. However, they may be able to find a space in meeting local market demands if they are able to produce unique products in the market. In the near future we may see less biscuit brands hosted by large market players in order to achieve greater operational efficiency and cater to a growing export market with varying tastes.

 

Mohammed Shehab, Junior Associate at LightCastle Partners, has prepared the write-up. For further clarifications, contact here: [email protected]

References

 

This article was originally published here https://databd.co/stories/biscuits-and-confectioneries-industry-competitive-landscape-1659


15 Things You Didn’t Know About The Sugar Industry


15 Things You Didn’t Know About The Sugar Industry | Industry Wednesday
SUBSCRIBE to ALUX: https://www.youtube.com/channel/UCNjPtOCvMrKY5eLwr_7eUg?sub_confirmation=1
15 Things You Didn’t Know About The Food Industry: https://www.youtube.com/watch?v=1FKnRXZyNDE\u0026
In this Alux.com video we’ll try to answer the following questions:
How big is the sugar industry?
How bad is sugar for you?
How sugar is made?
How healthy is sugar?
What does zero sugar actually mean?
How much sugar should you consume?
Why should you avoid sugar?
alux industry sugar
WATCH MORE VIDEOS ON ALUX.COM!
Most Expensive Things:
https://www.youtube.com/watch?v=Ay0u3dJRZas\u0026list=PLP35LyTOQVIu4tNnitmhUqIjySwUhfOyl
Luxury Cars:
https://www.youtube.com/watch?v=m5GhenZZs1k\u0026index=1\u0026list=PLP35LyTOQVItrVHGzdB9KYSbjq4gUYm
Becoming a Billionaire:
https://www.youtube.com/watch?v=Skwfwf2SNpw\u0026index=6\u0026list=PLP35LyTOQVIsO8kOTx8YOgwkGvrPtJ3M
World’s Richest:
https://www.youtube.com/watch?v=rAy_G1JF74\u0026index=1\u0026list=PLP35LyTOQVIvthSKr0S3JdjWw3qA9foBa
Inspiring People:
https://www.youtube.com/watch?v=lMjO3Gg45pM\u0026list=PLP35LyTOQVItaKCX5o3yaje6_H9DGuEM
Travel the World:
https://www.youtube.com/watch?v=Blsz2JbdgM\u0026t=2s\u0026index=23\u0026list=PLP35LyTOQVIt823Sy_C3166RLzONbw6W
Dark Luxury:
https://www.youtube.com/watch?v=ch7JWVk8Ldk\u0026index=6\u0026list=PLP35LyTOQVIvQU6lzpW5_lryMmdB6zncU
Celebrity Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=UuhPRVdDli0\u0026list=PLP35LyTOQVIuJuINlyvSU2VvP6pk9zjUk
Businesses \u0026 Brands:
https://www.youtube.com/watch?v=Xr2YdBz2uWk\u0026list=PLP35LyTOQVIv0fNwEgqmkrDd9d9Nkl7dz

Follow us on INSTAGRAM for amazing visual inspiration:
https://www.instagram.com/alux/
\u0026
Don’t miss the latest Luxury News only on Facebook:
https://www.facebook.com/ealuxe

Alux.com is the largest community of luxury \u0026 fine living enthusiasts in the world. We are the 1 online resource for ranking the most expensive things in the world and frequently referenced in publications such as Forbes, USAToday, Wikipedia and many more, as the GOTO destination for luxury content!
Our website: https://www.alux.com is the largest social network for people who are passionate about LUXURY! Join today!
SUBSCRIBE so you never miss another video: https://goo.gl/KPRQT8

To see how rich is your favorite celebrity go to: https://www.alux.com/networth/

For businesses inquiries we’re available at:
https://www.alux.com/contact/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

15 Things You Didn't Know About The Sugar Industry

#9 The Making of Spiral Heart Shaped Lollipops at Lofty Pursuits


At Lofty Pursuits we make a variety of hard candy using Victorian equipment and techniques. We do this in front of our customers and we call it Public Displays of Confection.

#9 The Making of Spiral Heart Shaped Lollipops at Lofty Pursuits

Lollipop Candy Processing in the Factory – How Lollipops Are Made? – How Candy Lollipops Are Made?


Click Here To See : Dry Fruits Processing Technology https://youtu.be/29o6lgmOXQ
Lollipop Candy Processing in the Factory How Lollipops Are Made? How Candy Lollipops Are Made?
In the depositing process, a suitable quantity or mass of preprepared confectionery or candy material in fluid form is initially deposited in a mould; the candy mass is partly cooled, and the stick is then inserted into it, thus producing lollipops with a smooth outer surface.
YouTube : http://www.youtube.com/c/CompletePicturesOfficial
Instagram : https://www.instagram.com/completepictures/
twitter : https://twitter.com/CompletePics
Facebook : https://www.facebook.com/CompletePics
❤ We need massive support and love from you so,please subscribe this channel ❤
❤ SUBSCRIBE TODAY ❥ SUBSCRIBE ❥ SUBSCRIBE NOW ❤
If you enjoyed watching subscribe for a new video every week.
Subscribe: http://goo.gl/Wvp7qV

Lollipop Candy Processing in the Factory - How Lollipops Are Made? - How Candy Lollipops Are Made?

Sweet Industry


Social Studies Project.
By: Alex P., Alex V., Cameron, Jay

Sweet Industry

Cách làm kẹo Nougat siêu ngon và không quá ngọt | Kẹo sữa hạt | Kẹo hạnh phúc


Món kẹo Nougat (kẹo sữa hạt, kẹo hạnh phúc) này làm rất nhanh, đơn giản mà lại ngon miệng và đẹp mắt. Công thức này mình đã thử nhiều mẻ, thành phẩm ra vừa đủ độ đứng kẹo, mềm dẻo, không bị ngọt gắt hay dính răng, nói chung là đúng ý mình ^^
Mọi người chú ý một chút trong phần lựa chọn nguyên liệu để món kẹo ra đảm bảo thành công nha.

Facebook của mình : facebook.com/chouxluvbaking\r
Đăng ký kênh để được nhận thông báo về các video mới nhất: https://www.youtube.com/sukieskitchen?sub_confirmation=1\r
Tham gia group facebook để cùng chia sẻ các món bánh ngon: https://www.facebook.com/groups/456696418497135/

Cách làm kẹo Nougat siêu ngon và không quá ngọt | Kẹo sữa hạt | Kẹo hạnh phúc

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ sweetindustry

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button