CƯỚI HỎI

[NEW] Emerald: Meanings, Properties and Powers | the emerald – Sambeauty

the emerald: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Emerald is a life-affirming stone and one of infinite patience. It is known as the stone of successful love and represents great loyalty and integrity. 

The polished gemstones are often breathtakingly beautiful and command a high price. Raw, unpolished Emerald, however, can be picked up relatively cheaply. The green of Emerald is that of the forest and nature during the period of maximum growth. It recalls lush pastures and an abundance of foliage on trees and bushes. 

Emerald is the stone of love and friendship and keeps partnerships in balance. This precious gem also opens you up to your latent clairvoyant abilities and promotes the gathering of wisdom from the mental planes.

Emerald Stone: Meanings, Properties, And Uses

The Properties Of Emerald

Physical Properties 

Emerald is a member of the Beryl family of stones, and specimens with low saturation of color should technically be called “green beryl.”

Emerald has a vitreous luster and is translucent to transparent. It is a very hard stone, measuring 7.5 – 8 on the Mohs scale, although almost every specimen has inclusions and surface-reaching fractures that compromise its durability. 

Emerald’s chemical composition is Be3Al2(SiO3)6, and it has a hexagonal crystalline structure.

Metaphysical Properties 

Emerald has many metaphysical properties and is aligned in vibration to the Heart chakra. It helps to bring balance and equilibrium to all aspects of life, and especially to the emotions. It eliminates negativity and inspires positive actions. Psychologically, Emerald supports strength of character and the ability to cope with life’s misfortunes. It is a good stone for regeneration and recovery, both of the physical and the emotional bodies. It is a positive stone, full of energy, and encourages us to enjoy life to the fullest.

Varieties Of Emerald 

Emeralds can be found in various sizes, the bigger cut stones being worth a lot of money. Smaller specimens can be equally beautiful when made into pieces of jewelry. The color of Emeralds varies only slightly, ranging from deep green to a yellowish, paler shade.

Cut Emerald Stone

Using Emerald 

The Benefits Of Using Emerald

Emerald is the stone of the heart because it symbolizes mercy, compassion, and universal love. It represents all the wonderful things in this world and how they’re all interconnected with love.

This stone will promote physical, emotional, mental, and spiritual balance.

When everything is aligned and harmonious, you can enjoy a lighter and more illuminating existence.

Emerald will increase your body’s energy levels and enhance the lower and upper chakras’ energy flow.

It will also help you manifest a peaceful and loving existence.

It will show you how you can stay happy and fulfilled just by being yourself.

The color green in Emerald embodies the respect that you should have for life and creation.

This will give you a stronger sense of responsibility to take only what you need and to give back what you’ve taken so that the balance will not be disrupted.

The energies of this stone will inspire you to live in a more harmonious, generous, considerate, and loving way.

Emerald will calm strong or upset emotions and create positive energies that will help you remove any blockages from your meridian and chakra systems.

This stone will give you a greater understanding of how life works and how you are faring in your own life.

Emerald is a stone of manifestation.

This stone will help you focus on the things you truly desire in your life, and it will help you make them a reality. Emerald also symbolizes youthfulness and rejuvenation.

Emerald is also a stone that will give you protection from negativity. Even the most positive people are not resistant to negative energies, but this stone can keep the negativity at bay.

How Best To Use Emerald 

Emerald uses in modern society lean towards the decorative, but this stone can also be a welcome part of your more spiritual and esoteric crystal collecting pursuits.

For example, as a meditation tool, Emerald will promote healing of the heart, body, and mind, and it will clarify any doubts or fears you have been feeling.

Likewise, if you have often come across a stumbling block or a piece of information that you find difficult to understand, Emerald can help you interpret those messages you most need to hear from Spirit.

Emerald jewelry can be easily scratched, so don’t wear it when you’re engaged in strenuous physical activities.

Take it off when you’re playing sports, swimming, cooking, washing the dishes, or even taking a shower.

Raw Emerald Stone

The Powers Of Emerald 

Emotional Healing Powers

Emerald is an excellent stone to call upon when emotions are running high or out of control. It brings harmony and equilibrium, soothes tempers, and calms fears.

Emerald also imparts mental clarity and brings to the surface what is unconsciously known so that you can access your inner wisdom and insight. It promotes discernment and truth, protecting you from falsehoods and unseen agendas. 

If you have difficulty accepting love, Emerald will guide you and protect you from harm. It encourages us to show our feelings in a safe, empowered way and boosts self-confidence and self-esteem.

Physical Healing Powers 

The healing properties of Emerald can help in regulating eye pressure and treating digestive problems. It’s also believed to be effective with epilepsy and multiple sclerosis.

It is said to be able to help with Parkinson’s Disease, depression, and paranoia.

Emerald energies can also protect the heart, regulate blood pressure, reduce inflammation, and prevent infections. This stone can be used to alleviate many other health problems.

When used as an elixir, Emerald can also help treat back problems and issues that affect the muscles and bones.

It’s also an excellent stone for fertility problems.

Remember, Emerald’s meaning and overall symbolism, however far in history you go back, has always been about abundance.

While that abundance is usually characterized as that of finances, wealth, and an active career, it’s just as much about health and vitality.

After all, without your health, making money won’t be easy! But also consider how the color of this precious stone so brilliantly captures nature’s bounty and the Spirit of plenty.

Letting this feeling of abundance in can help you to heal from whatever maladies have got you down.

Emerald And Wealth 

Emerald is the symbol of wealth and abundance.

Throughout the entire course of civilization, this emerald stone meaning has been a constant.

Kings, queens, emperors, and empresses proudly set this grand green stone into their crowns and regalia.

Prospectors and adventurers who found deposits of Emerald to mine in years gone by made fortunes overnight.

READ  [Update] Liquipedia Dota 2 Wiki | dota2 ไทย - Sambeauty

Any which way you look at it, this is a stone symbolizing money, going out to stake your claim in the world, and overcoming any obstacle to do so.

As the saying goes, money makes money, so this is one stone you ought not to feel afraid to flaunt a little in your outfit.

Even if people don’t consciously realize it, they will see you as affluent and abundant – but hopefully down to earth and fun to work with too!

There will be an increase in prosperity, and there will also be greater happiness and satisfaction. This stone will remind you that it will not always be an uphill battle for financial success.

Emerald For Love And Relationships 

Emerald is a Seeker of Love. It’s also known as the Revealer of Truth.

These Emerald properties have long made this gemstone a gift given from one lover to another as a gesture of undying loyalty and devotion.

Likewise, though, more spiritually inclined couples often turn towards Emerald to lean on its powers of clarity and insight.

The brilliant green color of this stone means that you will always err on the side of compassion and patience when you move your relationship forward, even in those moments when doing so seems difficult, and the road ahead seems obscured by pain and heartache.

When you have Emerald’s energies, you will be inspired to do everything with love and honesty.

When you have this beautiful green stone in your life, you will enjoy more love, passion, and meaning in your romantic relationship.

It will always feel new, and it will always give you a sense of security and belonging.

Emerald also symbolizes growth and renewal. When it comes to love, this means that you will feel as if you are becoming more mature in your thoughts and actions. You are also not refusing the opportunity to let your relationship change and evolve.

Emerald symbolizes a time for reflection. It will encourage you to slow down a little and look back at all the things you have done with your life.

It will be a time to accept hard truths and meaningful lessons so that you can move forward in life better, stronger, and wiser.

Emerald signifies the need to achieve peace and balance so that you will stay afloat.

It also speaks about what lies in the future and how you should stay optimistic. Even if you’re going through some tough times right now, it does not mean that it will stay this way forever!

Emerald is also known as the Stone of Successful Love.

It will show you how you can have a happy and gratifying love without losing your sense of self.

Emerald will teach you how you can be generous and loving without feeling like you’re becoming depleted. This stone will also encourage you to open your heart and allow the energies of love to wash over you.

It will give emotional healing and bring freshness and vitality to your romantic life. All the hurts and pains of your past will be erased from your heart, and you can begin with a clean slate.

Emerald will inject more inspiration into your relationship. It will give fun and laughter to a very serious relationship, and it will provide sincerity and passion to a not so serious one.

Emerald will help you become more patient when it comes to love. It will show you how you can be better, kinder, and gentler.

This stone will bring energies of hope and encouragement to relationships that are experiencing challenging times. You will not lose hope, and your determination to make the relationship work will not waver. You know you’re in it for the long haul, so this little challenge in your relationship is nothing that you cannot handle!

Emerald will boost your sense of loyalty. It will strengthen your commitment to your partner, and it will show you the value of a steadfast bond.

This stone will make you feel secure in your relationship, and it will reassure you that you and your partner have the same relationship goals.

Emerald will inspire domestic bliss. It will be all about making happy memories, solidifying the bond that you share, and overcoming obstacles together.

Some also consider this stone to be a type of aphrodisiac. The energies of Emerald will make you more affectionate, more passionate, and more sensual.

Emerald is a powerful and inspiring love stone. Its energies can help you find the answers to your questions regarding love, your partner, and your relationship.

Emerald’s power is not confined to romantic relationships. Emerald will promote your friendships and deepen the connection that you share with your friends.

Also, you may fall in love with a friend. The energies of Emerald will make it a very conducive period to fall in love!

Emerald will also teach you the meaning of humility. No matter what success you have achieved in your relationship, everything can change in just a blink of an eye. Stay grounded and remain humble.

Emerald Gemstone

Chakras And Emerald

Emerald vibrates to the rhythm of the Heart chakra above all. When placed over the Heart chakra, it will activate, cleanse and clear this energy center, removing all negative vibrations and bringing in the vibrations of pure, unconditional love. 

You can use Emerald to align the Heart chakra with the Third Eye chakra, allowing you to access your inner guidance and wisdom in matters of love.

It has a powerful effect on emotions, calming and soothing any fears you may have about love or relationships.

Rough Emerald Stone

The Best Crystals To Combine And Use With Emerald 

Chakra Crystal Combinations

When working on the Heart chakra, you can combine Emerald with Rose Quartz as their vibrations are mutually compatible. Visualize the Emerald as a heart-shaped gem surrounded by the soft pink light of the Rose Quartz and breathe these energies deep into your being. 

Emerald can also be combined with Green Aventurine or Jade. When working on your upper chakras, place Emerald on your heart, Blue Lace Agate on your Throat, and Amethyst on your Third Eye. This combination allows you to access great insights and wisdom regarding your true destiny and life purpose.

Other Crystal Combinations

Emerald can form part of a healing grid by combining it with Clear Quartz points and smaller Jade and Citrine specimens.

Cleansing And Charging Emerald 

Emerald is a very hard stone, but it still needs to be handled with some care. This is because all Emeralds have inclusions or tiny fractures that may make them susceptible to damage. 

The best way to clean Emerald jewelry is to use warm soapy water and a very soft brush to remove all dust and debris from the stone and the surrounding metals or stones. Rinse it well and dry it thoroughly before putting it away. 

You may want to recharge your Emerald crystal so that it performs its functions to the optimum level.

The best way to restore the natural vibration to this stone is to submerge it in a combination of galangal and milk. You can also use the moon bathing method with Emerald. Place it in a bowl of clear, pure water and leave in the rays of the moonlight overnight.

Rough Emerald

Emerald As A Birthstone

Emerald is one of the official birthstones for the zodiac sign of Taurus (April 21 – May 21) and is the birthstone for the month of May.

Taurus is an Earth sign and is therefore practical and pragmatic, sometimes to an unwanted extent.

READ  [NEW] Demon Hunter Names: 400+Demon Hunter Names Wow | wow demon hunter - Sambeauty

Emerald can help to temper the natural propensity of Taurus to be stubborn and inflexible. On the other hand, Emerald’s positive powers also enhance the Taurean traits of reliability and patience.

Emerald In Legends And History 

A gorgeous Emerald necklace

Emerald has been used and revered by humankind since antiquity.

The lush, soothing green of its sparkling presence uplifts the spirits and is often associated with treatments for the eyes. Green is easy on the eye, so it is not surprising to find references in ancient medical texts to Emerald’s restorative powers for soothing tired or irritated eyes.

Pliny the Elder described its use by lapidaries who “have no better method of restoring their eyes than by looking at the emerald, its soft green color comforting and removing their weariness and lassitude.”

There are other green stones, such as Peridot and Tourmaline, Green Aventurine, and Jade, but Emerald is undoubtedly the king of all the greens.

Ireland is called the Emerald Isle, and Seattle, in the US state of Washington, is known as the Emerald City. The most sacred religious icon of Thailand is the Emerald Buddha, although it is carved from green Jadeite. 

The first known Emerald mines were in Egypt, dating from at least 330BC, and Egypt’s best-known Queen, Cleopatra, used it extensively in her personal adornments. 

When Spanish explorers raided the New World, they traded Emeralds for gold and silver with the Incas, who had been using emeralds in their religious ceremonies for over 500 years. 

Emerald is the most famous of the beryl family, and legends about its powers abound. It was said to bring the power of seeing into the future to the wearer, reveal the truth in all situations, and provide protection from the Evil Eye. 

The myth also states that Emerald was one of the four precious gems endowed on King Solomon by God. The four stones endowed the king with power over all of creation.

Can You Get Emerald As A Bracelet?

Naturally, Emerald crystals in various shapes of cut and styles of jewelry have been part and parcel of accessorizing and declaring one’s status for as long as we’ve had the ingenuity to pull it from the earth.

Emerald bracelets are some of the most beautiful and elegant bracelets that you will ever see.

A skilled cutter and jewelry designer can make the most exquisite Emerald bracelet that will suit any personality and price point.

An Emerald bracelet can be worn as a fashion accessory or as a gemstone for good luck.

If there is something that you wish to achieve in life, it is believed that wearing an Emerald bracelet 24/7 can help you achieve it.

If you’re going to wear an Emerald bracelet, make sure that it’s not shifty. The Emeralds should be durable and set on a chain that can withstand plenty of movements, bumps, and scratches.

You can wear Emerald bracelets for fashion and occasional use, but they are not meant for heavy-duty use.

Caring for your Emerald bracelet starts with proper wear. Know when to put it on and when to take it off.

Put your Emerald bracelet on after putting on lotion or perfume and avoid handling the stone directly with your hands. Skin oils can dull the appearance of Emeralds.

Remove your Emerald bracelet if you’re going to play sports or perform manual labor.

Emeralds bracelets can get tangled in your clothes, and they can crack or chip when they’re bumped against hard surfaces.

Dirt buildup may shorten the life of your Emerald bracelet. Visit your local jeweler at least once a year to have it professionally cleaned.

A jeweler can spot any loose stones, worn out prongs, faulty clasps, and any other damage or problem that can be serious later on.

When cleaning your Emerald bracelet or any other piece of Emerald jewelry, do not use steam cleaning machines or ultrasonic machines.

If you notice a small flaw on your Emerald bracelet, there’s no need to panic, though. This can be easily corrected with a toothpick and some baby oil.

Pick up a tiny drop of baby oil with your toothpick and gently dab on the affected spot on your Emerald.

Wait for about five to ten minutes for the oil to be absorbed by the flaw and refresh it. Clean the baby oil from the surface of the Emerald and wipe it off with a soft cloth, tissue, or napkin.

Just be careful not to spread the oil to the rest of the Emerald. If you wear an Emerald bracelet, you can enjoy a harmonious and peaceful married life.

It’s also believed to develop your understanding with children and promote unity in the family.

When you wear an Emerald bracelet, it’s also believed that you can retain your wealth and increase your material riches!

Final Thoughts On The Power Of Emerald 

Those asking what Emerald means most often find descriptions of the color green or the wealth and status symbolized in this precious and desirable stone.

However, this is less than half of the true story of what Emerald can do and why even the most budget conservative of crystal collectors so often consider adding a piece of it to their collection.

Once the metaphysical properties of Emerald are more richly understood, it all begins to make sense – aptly indeed, for a stone of such clarity!

Emerald possesses strong and beautiful energy that will help you release all traces of negativity.

The color green in this stone embodies the gentle and loving heart-based energies carried into your life.

Once you get a hold of this stone, you will experience the stone’s abundant and nurturing energies.

You will be glad that you decided to include a powerful green stone like this in your collection.

Emerald is a stone that will cover a wide range of milestones and life experiences, which makes Emerald the perfect choice for reaffirming a loving relationship.

If there’s anything that your Emerald stone wants you to know, it’s to open your heart and allow true love to fill your Spirit.

The message of Emerald is pure and simple, and that is to enjoy life to the fullest!

[Update] Why Is Seattle Called the Emerald City? | the emerald – Sambeauty

Often called the Emerald City, Seattle’s nickname might seem a little off, maybe even misplaced. After all, Seattle isn’t known for emeralds. Or maybe your imagination goes toward The Wizard of Oz, but Seattle doesn’t have a whole lot to do with Oz either (although, some might argue that Bill Gates is a bit of a wizard).

Many cities come with their very own nicknames that may seem kind of random, but often have roots in what the city is all about or tell you a bit about the city’s history. Seattle is no exception.

Seattle is called the Emerald City because the city and surrounding areas are filled with greenery all year round, even in the winter due to all the evergreen trees in the area. The nickname comes directly from this greenery. Emerald City also echoes Washington State’s nickname as The Evergreen State (even though the eastern half of Washington is more desert than greenery and evergreen trees).

Map of nicknames for cities in the Pacific Northwest
Map of nicknames for cities in the Pacific Northwest

ThoughtCo / Theresa Chiechi 

What Makes Seattle so Green?

Drive into Seattle from the south and you’ll see plenty of evergreens and other greenery lining I-5. Drive in from the north, you’ll see some more. Even right in the heart of the city, there’s no shortage of greenery, even full forests—Discovery Park, the Washington Park Arboretum, and other parks are shining examples of green spaces within the city limits. Seattle is green almost all year round due to these ubiquitous evergreens, but also due to the many other trees, shrubs, ferns, moss (so much moss!) on just about every surface, and even the wildflowers that are prolific in the Northwest and thrive in all seasons.

READ  eyes mekup with beautiful lipstick color | mekup tại Sambeauty

However, visitors may be surprised that summer is usually the least green time of year. Seattle’s famous rain mostly shows up from September through the fall and winter. During the summers, there isn’t generally as much rain. In fact, some years get surprisingly little moisture and it’s not uncommon to see lawns dried up and brown for months at a time since the Northwest is generally filled with environmentally conscious folks who choose brown lawns over watering.

Has It Always Been Called the Emerald City?

Nope, Seattle wasn’t always called the Emerald City. According to HistoryLink.org, the origins of the term come from a contest held by the Convention and Visitors Bureau in 1981. In 1982, the name Emerald City was selected from contest entries as the new nickname for Seattle. Previous to this, Seattle had a few other common nicknames, including the Queen City of the Pacific Northwest and the Gateway to Alaska—neither of which works quite as well on a marketing brochure!

The Emerald City is also frequently called Rain City (guess why!), the Coffee Capital of the World, and Jet City, since Boeing is based in the area. It’s not uncommon to see these names around town on businesses or used casually here and there.

Downtown Bellevue, WA
Downtown Bellevue, WA

loupeguru / Getty Images

Other Northwest City Nicknames

Seattle isn’t the only Northwest city with a nickname. It’s a fact—most cities love to have a nickname and most of Seattle’s neighbors have them too.

  • Bellevue is sometimes called City in a Park due to its park-like nature. Although, this depends on where you’re at in Bellevue. Downtown Bellevue can feel like the big city, and yet Downtown Park is right in the heart of the action. The city is filled with other amazing parks and park-like spaces, too, including Bellevue Botanical Garden.
  • Tacoma to the south is called the City of Destiny to this day because it was chosen to be the western terminus of the Northern Pacific Railroad in the late 1800s. While you’ll still see the City of Destiny around, these days Tacoma is more commonly called T-Town (T is short for Tacoma) or Grit City (a reference to the city’s industrial past and present) as a nickname.
  • Gig Harbor is called the Maritime City since it grew up around the harbor there, and still has a major maritime presence with ample marinas and its downtown focused on the harbor.
  • Olympia is called Oly, which is simply short for Olympia.
  • Portland, Oregon, is called the City of Roses or Rose City and, in fact, the nickname drove the boom of roses around the city. There’s a fabulous rose garden at Washington Park and a Rose Festival. Portland is also commonly called Bridge City or PDX, after its airport.


[VTV1] THE EMERALD GOLF VIEW LÊ PHONG BÌNH DƯƠNG


theemeraldgolfview dkrs DKRS
VTV 1 Đưa tin ngày 21/05/2020 bản tin nhắc đến dự án căn hộ the emerald golf view căn hộ đáng chú ý nhất năm 2020 tại thị trường bình dương
Hotline: 0909.075.379 ( Tư vấn Hỗ trợ )
Zalo : 0909075370
Website : batdongsantoandien.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[VTV1] THE EMERALD GOLF VIEW LÊ PHONG BÌNH DƯƠNG

𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐈𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 | ☕ 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞, 𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬


・ i hope you love the songs that i’ve picked for this playlist.
Coffee in Paris | ☕ on Spotify:
https://spoti.fi/2ZIciCK

𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐈𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 | ☕ 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞, 𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐛𝐞𝐬

aesthetic room makeover 🧸 white, minimal, anime/manga, pinterest inspired, cozy


Check out a free trial of Wondershare Filmora X: https://bit.ly/35R07Gu
Get Wondershare Filmora on App Store: Https://apple.co/3wqoeY1
i’ve noticed that the most common question i receive on my videos is how i edit and what editor i use. so in collaboration with Wondershare, i would like to recommend to you Wondershare Filmora! after trying out the software, i love how advanced the features are while being easy to use. check it out using the links above!

hello everyone! in today’s video i gave my room a makeover! i went for a white minimal/cozy theme and filmed most of the process. thank you for watching and have a great day!
for anyone asking \”where did you get ____\”, check out my kit.co which has links to many things in the video: https://kit.co/asmitawita
·!¦[· social media \u0026 links ·]¦!·
instagram / https://instagram.com/asmitawita
pinterest / https://pinterest.com/asmitawita
tiktok / https://vm.tiktok.com/ZMe5v7xA8/
business inquiries / asmitabusiness@gmail.com
·!¦[· timestamps ·]¦!·
0:00 intro
0:23 my room before
0:44 ikea trip
1:06 taking my desk apart
2:06 moving my bed and changing sheets
3:49 assembling my new desk \u0026 setting up
6:06 dresser
6:46 repotting my plants
8:05 organizing desk drawers
14:10 reorganizing bookshelf
15:37 setting up mini plant station
16:14 manga wall
17:33 world map and assembling shelf above my desk
18:32 fixing vine wall \u0026 adding vines to my bed
19:24 memo board and shelves
20:16 my room after / room tour
21:07 outro / endcard
·!¦[· music ·]¦!·
Naomi 1995 https://thmatc.co/?l=272B8F09
Kevatta mirage https://thmatc.co/?l=7962858F
Kevatta can’t feel a thing https://thmatc.co/?l=711B6F88
Grace Chiang midnight https://thmatc.co/?l=6B4515D5
Grace Chiang adore Him https://thmatc.co/?l=1252C5DA
Mr. Jello Time Stamp https://thmatc.co/?l=8A2909BE
Mr. Jello Smooth Sailing https://thmatc.co/?l=477BD167
Mr. Jello Serenity https://thmatc.co/?l=0C90CB43
Mr. Jello Sorrows https://thmatc.co/?l=8613A885
Mr. Jello A Cup Of Jazz (feat. Cali.Arod, Farnell Newton) https://thmatc.co/?l=C10D3C91
Kevatta logos (outro) https://thmatc.co/?l=EEE56FBB
·!¦[· equipment ·]¦!·
camera / iphone 11
editing software / final cut pro
thumbnail / procreate and canva

[subscriber count: 04]

aesthetic room makeover 🧸 white, minimal, anime/manga, pinterest inspired, cozy

The Emerald Golf View | Căn Hộ Nổi Bật Và Đáng Chú Ý Nhất Tại Bình Dương


theemeraldgolfview canholephong DKRS
⚜️ 𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐬𝐚̂𝐧 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐏𝐓𝐓𝐓 𝐋𝐚̂̀𝐧 [ĐẦU TIÊN] 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 ⚜️
💎 Chỉ 5% là ký ngay HĐMB
💎 Được Ân Hạn nợ gốc đến nhận nhà
💎 Lãi suất 0% đến khi nhận nhà
💎 Tặng Bộ FULL nội thất cao cấp
————————————
📣 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐕𝐢𝐞𝐰 căn hộ Cao Cấp nhất Bình Dương view trực diện sân Golf ôm trọn 110ha mảng xanh
❇️ Mặt tiền đại lô Bình Dương
❇️ Cách Aeon Mall 300m đi bộ
❇️ Đối diện cổng Vsip 1 “ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚊́𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑𝚞𝚎̂ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚢̉ 𝚜𝚞𝚊̂́𝚝 𝚕𝚘̛̣𝚒 𝚗𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚕𝚎̂𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝟷𝟸%/𝚗𝚊̆𝚖 “
❇️ Bàn giao nội thất cao cấp
❇️ Thanh toán chậm đến khi nhận nhà
❇️ Đa dạng diện tích: Từ 51m 115m
————————————
⚜️ Pháp lý minh bạch: Đã có Giấy Phép Xây Dựng Sổ hồng riêng
⚜️ HIỆN TRẠNG : Đang xây tầng 6 chuẩn bị lên sàn tầng 7
☎️ Hotline : 0909075370 (Em Long)

The Emerald Golf View | Căn Hộ Nổi Bật Và Đáng Chú Ý Nhất Tại Bình Dương

DKRS – CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE EMERALD GOLF VIEW THÁNG 5.2021


The Emerald Golf View là khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu đầu tiên tại Bình Dương được tái hiện hoàn hảo một cảm hứng sống đậm chất nghỉ dưỡng trên cao với tầm nhìn triệu đô ôm trọn sân Golf Sông Bé một trong những sân Golf đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế được công nhân bởi Hiệp hội những người chơi Golf của Mỹ và Singapore.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI DKRS
Hotline tư vấn: 090 275 88 18
Website: http://dkrs.com.vn/duan/duancanhotheemeraldgolfviewbinhduong.html/
Fanpage: https://www.facebook.com/dkrsdanhkhoi​
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CvDVYJ3O37U\u0026t=1s

DKRS - CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE EMERALD GOLF VIEW THÁNG 5.2021

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ the emerald

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button