CƯỚI HỎI

[NEW] งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร | งาน แต่ง เอ็ ม – Sambeauty

งาน แต่ง เอ็ ม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บรรณานกุ รม

กนกวรรณ แก้วชารุณ. (2553). ผลการเรียนรูแ้ ละการคดิ วเิ คราะหก์ ิจกรรมการเรียนรแู้ บบใชป้ ญั หา
เปน็ ฐาน (PBL) เรอ่ื ง การใชโ้ ปรแกรมคาํ นวณ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3.

ฐิตารีย์ วงศ์มงั กร. (2551). การพฒั นาการเรยี นการสอนวชิ า รายงานทางการเงนิ และการวเิ คราะห์
งบการเงิน โดยวิธีการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนกั ศกึ ษาสาขาวิชาบญั ชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏมหาสารคาม.

ดอกอ้อ รังโคตร. (2553). ผลการจัดกจิ กรรมการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์ โดยใชป้ ญั หาเปน็ ฐาน (PBL)
เร่ือง ปรากฏการณ์เกย่ี วกับอากาศในชีวิตประจาํ วนั ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 1.

ทิวาวรรณ จติ ตะภาค. (2552). การศกึ ษาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสอ่ื สารด้วยการ
จัดการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตรแ์ บบใช้ปัญหาเป็นฐาน.

บุญชม ศรสี ะอาด และคณะ. (2558). พื้นฐานการวจิ ัยการศกึ ษา (Basic Research in Education).
ประสิทธภิ าพของสอ่ื การสอนหรอื นวตั กรรมทางการศึกษา (E1/E2). (125 – 126). ตกั สลิ าการ
พิมพ.์ มหาสารคาม

_______. และคณะ. (2558). พื้นฐานการวจิ ยั การศกึ ษา (Basic Research in Education). ดัชนี
ประสทิ ธิผลของสือ่ การสอนหรอื นวัตกรรมทางการศึกษา (E.I.). (129). ตกั สลิ าการพมิ พ.์
มหาสารคาม

พรรณี ลีกจิ วฒั นา. (2554). วธิ ีการวจิ ัยทางการศึกษา Research Methods in Education. ค่าเฉลยี่
mean. (244 – 245). คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง : กรงุ เทพฯ

_______. (2554). วิธีการวจิ ยั ทางการศกึ ษา Research Methods in Education. สว่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน standard deviation. (246 – 248). คณะครศุ าสตร์อตุ สาหกรรม สถาบนั เทคโนโลยพี ระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั : กรงุ เทพฯ
พวงลกั ษ์ จันตะ๊ วัน , วาสนา ตันมา และ สิรพิ ร กลุวงศ์. (2551). การพัฒนาแผนการจดั การเรยี น

โดยใช้ปญั หาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง ระบบนเิ วศกว๊านพะเยา กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์
สําหรับนกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3.
มัณฑรา ธรรมบุศย์. (2545). การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้ PBL (Problem-Based
Learning). (หน้า 11-17)
เวยี งสด วงศ์ชัย. (2553). การพัฒนาความสามารถในการแกป้ ัญหา และผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน
เรื่อง การปกปกั รกั ษาธรรมชาติ ของนกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 5 โดยการจดั การเรยี นรูโ้ ดยใช้
ปญั หาเป็นฐาน.
ศุภสิ รา โททอง. (2552). การเปรยี บเทยี บผลการเรียนร้รู ะหว่างการสอนโดยใช้ปญั หาเปน็ ฐาน (PBL)
กบั การสอนตามคู่มือของสสวท. กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ เรอ่ื ง การวัดความยาว ใน
ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4.
สรพุ ล บญุ ลือ , สุรชยั สกิ ขาบัณฑติ , ชาญวทิ ย์ เทยี มบุญประเสรฐิ และ ฤทธชิ ยั อ่อนมงิ่ . (2553).

46

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปญั หาเปน็ ฐาน ในระดับ
อุดมศึกษา.
สํานักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ. (2553).
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ ฐาน Problem-Based Learning (PBL). (2551-2557). [ออนไลน์].
เขา้ ถึงได้จาก : http://vcharkarn.com/blog/37131. (วันท่ีคน้ ข้อมูล : 30 ตุลาคม 2558).
กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบProblem-Based Learningในสาขาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
การอาหาร. (2554). [ออนไลน์]. เขา้ ถงึ ได้จาก : http://www.agr.rmutt.ac.th/wp-
content/uploads/25570710-thesis/. (วันทค่ี น้ ข้อมูล : 30 ตลุ าคม 2558).
ผลของการจัดการเรยี นร้โู ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน ที่มตี ่อการพฒั นาด้านแนวความคดิ ในการออกแบบ
สถาปตั ยกรรม สําหรบั นกั ศึกษารายวิชา ARC417 การออกแบบสถาปัตยกรรมขน้ั สงู 2.
(2556). [ออนไลน]์ . เขา้ ถึงไดจ้ าก : http://.spu.ac.th/tlc/files/2014/10/THITIWAT-
NONGNUT.pdf. (วันทค่ี ้นขอ้ มลู : 30 ตุลาคม 2558).

72 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 1
เรอ่ื ง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ข้อท่ี ความคดิ เห็นผเู้ ชี่ยวชาญ รวม สรุปผล

คนที่ 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

15 5 5 15 5.00

25 4 5 14 4.67

35 5 5 15 5.00

44 4 5 13 4.33

55 5 5 15 5.00

65 5 4 14 4.67

75 5 4 14 4.67

84 4 5 13 4.33

95 5 5 15 5.00

10 5 5 5 15 5.00

11 5 5 5 15 5.00

12 5 4 4 13 4.33

13 4 5 5 14 4.67

14 4 4 5 13 4.33

15 5 5 5 15 5.00

16 5 5 4 14 4.67

17 5 5 5 15 5.00

คา่ เฉล่ียความเหมาะสมทัง้ แผน 4.75

ระดับความเหมาะสม : เหมาะสมมากทส่ี ดุ

73 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 2
เรือ่ ง การพมิ พข์ อ้ ความ หรอื ข้อมูลทเี่ ป็นตวั เลขและการแทรกภาพ

ข้อที่ ความคดิ เห็นผู้เชี่ยวชาญ รวม สรุปผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3
5.00
15 5 5 15 4.33
4.67
25 4 4 13 4.67
4.67
34 5 5 14 5.00
4.67
45 5 4 14 4.33
4.33
55 5 4 14 4.33
4.33
65 5 5 15 4.33
4.00
75 5 4 14 5.00
4.67
84 5 4 13 4.00
4.33
95 4 4 13 4.49

10 4 4 5 13

11 4 4 5 13

12 5 4 4 13

13 4 4 4 12

14 5 5 5 15

15 4 5 5 14

16 4 4 4 12

17 5 4 4 13

ค่าเฉลย่ี ความเหมาะสมทง้ั แผน

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมาก

74 

 

ตาราง ประเมนิ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 3
เรื่อง การแทรก การลบคอลัมน์และแถว

ขอ้ ท่ี ความคดิ เห็นผู้เชีย่ วชาญ รวม สรปุ ผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3
4.67
14 5 5 14 5.00
5.00
25 5 5 15 4.67
4.00
35 5 5 15 5.00
5.00
44 5 5 14 5.00
4.33
54 4 4 12 5.00
4.33
65 5 5 15 4.67
4.00
75 5 5 15 4.67
5.00
85 5 5 15 4.33
4.33
95 4 4 13 4.65

10 5 5 5 15

11 5 4 4 13

12 5 5 4 14

13 4 4 4 12

14 5 5 4 14

15 5 5 5 15

16 4 4 5 13

17 5 4 4 13

คา่ เฉลีย่ ความเหมาะสมท้งั แผน

ระดับความเหมาะสม : เหมาะสมมากทีส่ ุด

75 

 

ตาราง ประเมนิ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยี นรู้ แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4
เรื่อง การผสานเซลล์ และจดั รปู แบบเซลล์

ขอ้ ท่ี ความคิดเห็นผ้เู ชี่ยวชาญ รวม สรปุ ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 4 5 5 14 4.67

2 5 4 5 14 4.67

3 5 5 4 14 4.67

4 4 4 4 12 4.00

5 4 5 5 14 4.67

6 5 5 5 15 5.00

7 4 4 5 13 4.33

8 4 5 4 13 4.33

9 5 5 4 14 4.67

10 5 5 5 15 5.00

11 5 4 5 14 4.67

12 4 5 4 13 4.33

13 5 5 4 14 4.67

14 5 4 4 13 4.33

15 4 4 4 12 4.00

16 4 5 5 14 4.67

17 5 5 5 15 5.00

คา่ เฉล่ียความเหมาะสมทง้ั แผน 4.57

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมากทส่ี ดุ

76 

 

ตาราง ประเมนิ ความเหมาะสมของแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 5
เรื่อง การตกแต่งตาราง

ขอ้ ที่ ความคดิ เหน็ ผเู้ ช่ียวชาญ รวม สรปุ ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
4.33
1 4 5 4 13 4.33
5.00
2 4 5 4 13 4.67
4.67
3 5 5 5 15 4.67
4.33
4 5 4 5 14 4.67
4.67
5 5 5 4 14 4.67
4.67
6 5 4 5 14 4.00
4.67
7 4 5 4 13 5.00
4.00
8 4 5 5 14 4.33
4.00
9 4 5 5 14 4.47

10 5 4 5 14

11 5 4 5 14

12 4 4 4 12

13 5 5 4 14

14 5 5 5 15

15 4 4 4 12

16 5 4 4 13

17 4 4 4 12

ค่าเฉลีย่ ความเหมาะสมทงั้ แผน

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมาก

77 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 6
เรอ่ื ง การคาํ นวณเบอ้ื งตน้ โดยใชต้ ารางการทํางานเอก็ เซล

ข้อท่ี ความคิดเหน็ ผู้เช่ยี วชาญ รวม สรุปผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนที่ 3
4.00
1 4 4 4 12 4.33
4.33
2 4 5 4 13 4.67
4.67
3 5 4 4 13 4.00
4.33
4 4 5 5 14 4.67
5.00
5 5 4 5 14 5.00
4.33
6 4 4 4 12 4.67
4.00
7 4 4 5 13 4.67
4.33
8 5 5 4 14 4.67
4.33
9 5 5 5 15 4.47

10 5 5 5 15

11 4 4 5 13

12 5 5 4 14

13 4 4 4 12

14 5 5 4 14

15 4 5 4 13

16 5 4 5 14

17 4 4 5 13

คา่ เฉลี่ยความเหมาะสมทั้งแผน

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมาก

78 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั การเรียนรู้ แผนการจดั การเรยี นร้ทู ่ี 7
เรื่อง การสรา้ งแผนภมู ิเพือ่ การนาํ เสนอขอ้ มูล

ข้อท่ี ความคดิ เหน็ ผเู้ ช่ยี วชาญ รวม สรปุ ผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
4.67
1 5 5 4 14 4.33
4.67
2 4 5 4 13 4.67
5.00
3 5 5 4 14 4.67
5.00
4 4 5 5 14 4.33
4.67
5 5 5 5 15 4.67
4.67
6 5 5 4 14 4.67
4.67
7 5 5 5 15 5.00
4.67
8 4 5 4 13 4.67
4.33
9 4 5 5 14 4.67

10 4 5 5 14

11 5 4 5 14

12 5 5 4 14

13 5 4 5 14

14 5 5 5 15

15 5 4 5 14

16 5 5 4 14

17 4 5 4 13

ค่าเฉลยี่ ความเหมาะสมทัง้ แผน

ระดับความเหมาะสม : เหมาะสมมากทสี่ ุด

79 

 

ตารางคา่ ดชั นคี วามสอดคลอ้ ง (IOC) ของแบบประเมินคณุ ภาพข้อสอบ

ขอ้ ที่ ผลการประเมนิ ของผ้เู ช่ยี วชาญ รวม IOC แปลผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3
2 0.67 ใช้ได้
1 +1 +1 0 -2 -0.67 ใชไ้ มไ่ ด้
3 1.00 ใชไ้ ด้
20 -1 -1 2 0.67 ใชไ้ ด้
3 1.00 ใช้ได้
3 +1 +1 +1 0 0.00 ใช้ไม่ได้
1 0.33 ใชไ้ มไ่ ด้
4 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ ด้
-1 -0.33 ใชไ้ ม่ได้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใชไ้ ด้
6 +1 -1 0 2 0.67 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใช้ได้
7 +1 0 0 3 1.00 ใช้ได้
3 1.00 ใช้ได้
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้
3 1.00 ใช้ได้
90 0 -1 2 0.67 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใช้ได้
10 +1 +1 +1 -1 -0.33 ใชไ้ มไ่ ด้
3 1.00 ใช้ได้
11 +1 0 +1 3 1.00 ใช้ได้
-1 -0.33 ใช้ไม่ได้
12 +1 +1 0 3 1.00 ใช้ได้
1 0.33 ใช้ไม่ได้
13 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใชไ้ ด้
14 +1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้
2 0.67 ใชไ้ ด้
15 +1 +1 +1 1 0.33 ใชไ้ มไ่ ด้

16 +1 0 +1

17 +1 +1 +1

18 +1 +1 0

19 +1 +1 0

20 0 0 -1

21 +1 +1 +1

22 +1 +1 +1

23 0 0 -1

24 +1 +1 +1

25 +1 0 0

26 +1 +1 0

27 +1 0 +1

28 +1 +1 0

29 +1 0 +1

30 +1 +1 -1

80 

 

ตารางคา่ ดชั นคี วามสอดคลอ้ ง (IOC) ของแบบประเมินความพงึ พอใจ

ขอ้ ท่ี ผลการประเมินของผเู้ ชย่ี วชาญ รวม IOC
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
3 1.00
1 +1 +1 +1 2 0.67
3 1.00
2 +1 0 +1 2 0.67
2 0.67
3 +1 +1 +1 -1 -0.33
2 0.67
4 +1 +1 0 2 0.67
0 0.00
5 +1 0 +1 0 0.00

6 -1 0 0

7 +1 +1 0

8 +1 0 +1

9 +1 -1 0

10 +1 -1 0

49

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1

รายวิชา คอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ภาคเรียนท่ี 2
หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 3 การนาํ เสนอขอ้ มูล จาํ นวน 7 ช่ัวโมง
เรอื่ ง โปรแกรมไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล จํานวน 1 ช่ัวโมง

วนั ……………………………… ท…่ี ………………… เดือน………………………………………… พ.ศ. ………………………………

สาระสาํ คญั /ความคิดรวบยอด
การใชง้ านโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (2010) จะตอ้ งศกึ ษาหลกั การทาํ งาน การเปิด และส่วนประกอบ

ในหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล (2010) ใหเ้ ข้าใจ เพื่อท่ีจะได้นําเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม

ตัวชีว้ ัด/จุดประสงค์การเรยี นรู้
ตวั ชว้ี ดั

ง 3.1 , ป.6/4 นําเสนอขอ้ มลู ในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใชซ้ อฟตแ์ วร์ประยกุ ต์

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
1) เพ่ืออธิบายหลกั การทํางานเบอ้ื งตน้ ของโปรแกรมไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง (K)
2) เพ่อื เปดิ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล ไดอ้ ย่างถูกต้อง (P)
3) เพ่อื เกิดทกั ษะทางความคิดในการแก้ปญั หา (A)

สาระการเรียนรู้
– การเลอื กใชซ้ อฟต์แวรป์ ระยุกตใ์ ห้เหมาะสมกับรปู แบบการนาํ เสนอ เชน่ นําเสนอรายงานเอกสาร
โดยใช้ซอฟตแ์ วร์ประมวลคํา

สมรรถนะสาํ คญั ของผเู้ รยี น
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการส่ือสาร
3. ความสามารถในการแกไ้ ขปญั หา

คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. ใฝ่เรยี นรู้ 2. ตรงตอ่ เวลา 3. มีความรับผดิ ชอบ 4. ม่งุ ม่ันในการทาํ งาน

50

กิจกรรมการเรยี นรู้
ขัน้ ที่ 1 กําหนดปัญหา
ครูกาํ หนดคาํ ศพั ทห์ รอื นิยาม เพอ่ื ให้นักเรียนหาความหมายเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (2010) ดงั นี้
1.) หลกั การทาํ งานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล ใช้เพอื่ งานในลกั ษณะใด
2.) ขนั้ ตอนในการเปดิ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ข้ันที่ 2 ทําความเขา้ ใจกับปญั หา
1.) ครแู บ่งนักเรียนออกเปน็ 3 กลมุ่ กลุม่ ละ 6 คน
2.) ใหน้ ักเรยี นทําความเข้าใจปัญหา โดยใหน้ กั เรยี นระบวุ า่ ในการแกป้ ญั หาจากสถานการณท์ ่ีกําหนดให้
จําเป็นตอ้ งศกึ ษาคววามรู้เกี่ยวกับเร่ืองอะไรบ้าง
3.) ให้แต่ละกลมุ่ นาํ เสนอเร่ืองท่จี ําเป็นต้องศกึ ษา โดยใหค้ รแู ละนกั เรียนร่วมกนั เติมเตม็ หวั เร่อื งทตี่ ้องไปศกึ ษา

ข้นั ที่ 3 ดาํ เนนิ การศึกษาคน้ คว้า
1.) ครจู ัดเตรยี มแหลง่ ขอ้ มลู สาํ หรับใหน้ ักเรยี นศกึ ษาในเรอื่ ง หลักการทาํ งานและขั้นตอนการเปดิ โปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล (2010) เชน่ หนงั สอื , ใบความรู้ เปน็ ต้น
2.) ให้นักเรียนกาํ หนดสิ่งท่ีตนเองต้องเรยี นรู้
3.) ใหน้ ักเรยี นดาํ เนินการศึกษาดว้ ยตนเองในเรอื่ งทีต่ อ้ งการเรยี นรู้ จากแหล่งข้อมลู ที่เตรยี มไวใ้ ห้ ตามความ
สนใจของนักเรยี น และเขียนสรปุ ความร้ทู ่ีตนเองศึกษา

READ  [NEW] ชุดเจ้าสาว, เช่าชุดเจ้าสาว, ชุดเจ้าบ่าว, ชุดแต่งงาน ชุดไทย – บริการวางแผนจัดงานแต่งงาน | ชุด งาน หมั้น เช้า - Sambeauty

ข้นั ที่ 4 สงั เคราะห์ความรู้
หลงั จากท่ีนักเรียนแตล่ ะคนได้ศึกษาเรอ่ื ง หลกั การทาํ งานและขัน้ ตอนการเปดิ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

(2010) จากแหลง่ เรยี นรทู้ ต่ี นเองเลอื กแล้ว ใหน้ กั เรยี นมารวมกลมุ่ และแลกเปลยี่ นสิ่งท่ตี นเองไดเ้ รยี นรู้ภายใน
กลุ่ม เพือ่ อภิปรายและสงั เคราะห์ความรทู้ ีไ่ ดม้ า วา่ มีความเหมาะสม ถกู ตอ้ งหรือไม่

ขนั้ ท่ี 5 สรุปและประเมนิ คา่ ของคําตอบ
1.) ให้นักเรยี นแตล่ ะกลุ่มสรปุ ความรู้เร่อื ง หลักการทํางานและขั้นตอนการเปดิ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล
(2010)
2.) นกั เรยี นทกุ กลุม่ ร่วมกนั สรปุ องค์ความรู้ หลักการทํางานและข้ันตอนการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล
(2010) รวมกนั อีกครัง้
3.) ให้นักเรยี นแตล่ ะคนนําข้อสรุปที่ได้ มาเขยี นเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

ขนั้ ที่ 6 นาํ เสนอและประเมนิ ผลงาน
1.).ใหน้ กั เรียนนาํ ขอ้ สรุปทไ่ี ดม้ าจดั ระบบ และนําไปสู่การเขยี นผงั มโนทัศน์ หลกั การทํางานและขนั้ ตอนการเปิด
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (2010)
2.) ให้นักเรยี นแต่ละกลุ่มนาํ เสนอผลงาน
3.) ใหน้ กั เรียนทุกกลุ่มรว่ มกนั ประเมนิ การเขียนผังมโนทศั น์ หลักการทาํ งานและขนั้ ตอนการเปดิ โปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล (2010) โดยใช้เกณฑ์การประเมนิ ทค่ี รเู ตรยี มไว้ให้

51

การวัดและประเมนิ ผล

แบบประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน
ช่ือนักเรียน……………………………………………………………..……………………..……..ชน้ั ………………………..เลขท…่ี …….

ชอ่ื ชน้ิ งาน / ภาระงาน หลกั การทํางานและขนั้ ตอนการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (2010)

ตวั ชีว้ ัด / ผลการเรียนรู้

ง 3.1 , ป.6/4 นําเสนอขอ้ มลู ในรูปแบบท่เี หมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟตแ์ วร์ประยุกต์

คาํ อธบิ ายเกณฑ์การใหค้ ะแนน
ผู้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณา…(ความรู้/ทักษะ, ความสามารถ/คุณลักษณะ).…ของนักเรียนแล้วทําเครื่องหมาย ลงใน 

ตามระดับคะแนน 4,3,2,1 ท่ีตรงตามความคดิ เห็นของผู้ตรวจมากทส่ี ดุ

เกณฑ์คะแนน

ชิ้นงาน / ภาระงาน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

1. ผงั มโนทศั น์ เร่อื ง เขียนสรุปมโนทัศน์ ไดท้ ั้ง เขยี นสรุปมโนทัศน์ ได้ท้งั 2 เขียนสรปุ มโนทัศน์ ได้ทงั้ 2 ไม่สามารถเขยี นผงั มโน
หลกั การทาํ งานและ 2 เร่ือง โดยมโนทัศนแ์ ต่ เร่ือง โดยมโนทัศนแ์ ต่ละ เรื่อง ท่อี า่ นแล้วสามารถสือ่ ทัศน์ได้ หรอื เขยี นได้
ขนั้ ตอนการเปิด ละเร่อื งเขยี นไดอ้ ยา่ ง เรื่องเขียนไดอ้ ยา่ งชัดเจน ความได้ถูกตอ้ ง หรือ เขียน แต่ มโนทศั น์ท่เี ขยี นไม่
โปรแกรม ชัดเจน และมีตัวอย่าง หรอื มีการยกตัวอย่าง ไดเ้ พียง 1 มโนทศั น์ โดยมโน ถูกตอ้ ง
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ประกอบการอธบิ ายมโน ประกอบมโนทัศนไ์ ด้อยา่ ง ทศั น์ทีเ่ ขยี นมคี วามถูกตอ้ ง
(2010) ทัศนน์ ัน้ ๆ ถกู ตอ้ ง
(งานกล่มุ )

2. การเขยี นสรุปความรู้ เขยี นสรปุ ความรไู้ ดถ้ ูกตอ้ ง เขยี นสรปุ ความรู้ได้ถกู ตอ้ ง เขยี นสรปุ ความรู้ไดถ้ กู ต้อง ไม่สามารถเขยี นสรุป
(งานเด่ียว) ครอบคลมุ ทั้งเรื่อง ครอบคลมุ ท้ังเรอื่ งหลกั การ เป็นส่วนใหญ่ ความรูไ้ ด้ หรือเขียน
หลักการทํางานและ ทาํ งานและขนั้ ตอนการเปดิ สรปุ ความรู้ไมถ่ กู ต้อง
คะแนนรวมแตล่ ะเกณฑ์ ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็
ระดบั คณุ ภาพที่ได้ ไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล เซล (2010)
(2010) ไดถ้ กู ตอ้ ง

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมชิน้ งาน/ภาระงาน
11 – 12 คะแนน หมายถงึ ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคณุ ภาพอยู่ในระดบั ดีมาก
8 – 10 คะแนน หมายถึง ช้นิ งาน/ภาระงาน มคี ุณภาพอยใู่ นระดบั ดี
5 – 7 คะแนน หมายถงึ ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคณุ ภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
3 – 4 คะแนน หมายถึง ชนิ้ งาน/ภาระงาน มคี ุณภาพอยู่ในระดบั ควรปรบั ปรุง

52

แบบประเมินสมรรถนะผเู้ รยี น

สมรรถนะผเู้ รยี น รายการประเมิน ระดับคะแนน
1. ความสามารถในการส่อื สาร 321

2. ความสามารถในการคดิ – มีความสามารถในการรบั -ส่งสาร

3. ความสามารถในการแก้ปญั หา – อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคดิ
ความเข้าใจ ดว้ ยภาษาทีเ่ หมาะสม
4. มคี วามสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต – มีการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ข่าวสาร
5. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี – ใช้วิธสี ือ่ สารทีเ่ หมาะสม

– มีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์เพอ่ื

สร้างองค์ความรู้

– มีความสามารถในการคดิ สังเคราะห์
เพ่ือสร้างองคค์ วามรู้

– ใชเ้ หตุผลในการแกป้ ัญหา

– แสวงหาความร้/ู ประยุกต์ใชค้ วามรใู้ น
การป้องกนั และแก้ปญั หา

– ตดั สินใจโดยคํานงึ ถงึ ผลกระทบทจี่ ะ
เกดิ ข้นึ

– ทาํ งานรว่ มกบั ผอู้ ืน่ อย่างมีความสุข

– ประยุกต์ใชค้ วามร้ใู นการดาํ เนนิ ชีวติ

– มีวธิ กี ารหลีกเล่ยี งพฤติกรรมท่ีไมพ่ งึ

ประสงคอ์ ย่างเหมาะสม

– เลอื กใชข้ ้อมูลในการทํางานทเ่ี หมาะสม
กบั ตนเอง

– มที กั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เกณฑก์ ารประเมินผล ให้ 3 คะแนน

– พฤติกรรมทปี่ ฏบิ ตั ิชัดเจนและสม่าํ เสมอ ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
– พฤติกรรมทป่ี ฏบิ ัติชัดเจนและบ่อยครง้ั ลงชอื่ ………………………………..ผู้ประเมนิ
– พฤติกรรมท่ีปฏิบตั ิบางคร้ัง
(…………………………………………………..)

………….…./…………………./………………

53

แบบประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงค์ 3 21
1. มวี นิ ยั – ตรงตอ่ เวลา
– ปฏิบตั ติ ามกฎระเบยี บของห้องเรียนและโรงเรยี น
2. ใฝเ่ รยี นรู้ – สนใจศึกษาข้อมลู จากแหลง่ ต่างๆ
– ให้ความรว่ มมอื ในกิจกรรมกลมุ่
3. มุง่ มนั่ ในการ – ร่วมแสดงความคิดเหน็ ถาม-ตอบ
ทาํ งาน – จดบนั ทกึ ความร้อู ย่างเปน็ ระเบียบ
– ตงั้ ใจทํางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
– ความขยนั รบั ผดิ ชอบ ระเบยี บ วนิ ยั
– มคี วามอดทนไม่ทอ้ แทต้ อ่ อปุ สรรคเพอ่ื ใหง้ านสาํ เร็จ
– ส่งงานตรงเวลาทกี่ าํ หนด

เกณฑ์การประเมนิ ผล ให้ 3 คะแนน

– พฤติกรรมที่ปฏิบตั ชิ ัดเจนและสมาํ่ เสมอ ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
– พฤติกรรมที่ปฏบิ ัตชิ ัดเจนและบ่อยครั้ง
– พฤตกิ รรมทปี่ ฏิบตั ิบางคร้ัง

ลงชอื่ ………………………………..ผปู้ ระเมนิ
(…………………………………………………..)
………….…./…………………./………………

54

แบบประเมินผล แผนจดั การเรยี นรู้

แบบสังเกตพฤติกรรม แบบตรวจผลงาน

ั้ตงใจเรียน สนใจศึกษาใบความ ู้ร
ใ ้หความร่วม ืมอในกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมแสดงความคิดเ ็หน ถาม –
ตอบ
้ัตงใจ ํทาใบงาน ส่งงานตามเวลา
ความข ัยน รับ ิผดชอบ ระเบียบ
ิวนัย
ใบ ิกจกรรม
แบบทดสอบ
สรปุ ผล
เลขท่ี รวม

ผ่าน ไม่ผา่ น

(3) (3) (3) (3) (3) (5) (5) 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เกณฑก์ ารประเมิน
คะแนนเตม็ 25 คะแนน
นกั เรียนท่ีได้คะแนนรวมตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ 80 %

ลงชอ่ื …………………………………………………….
(………………………………………………………….)

ผปู้ ระเมนิ
วันท่ี ………… เดอื น………………. พ.ศ. …………

55

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนแบบสงั เกตพฤตกิ รรม

ประเดน็ การประเมนิ 3 เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน 1
1. สนใจและต้งั ใจ มีความสนใจ ตงั้ ใจเรยี น 2 ไม่สนใจ ไม่ค่อยต้งั ใจเรียน ไม่
ศกึ ษา บทเรยี น อยา่ งดี ตลอดเวลาทเ่ี รยี น ใสใ่ จและไมม่ ีสมาธใิ นการ
มีความสนใจ ตั้งใจเรียนใน เรียน หรอื มนี อ้ ยมาก
2. ทาํ แบบฝกึ หดั ดว้ ย ตง้ั ใจทาํ งาน พยายามทาํ ระดบั ดี ขาดสมาธใิ นการ ไม่ตง้ั ใจทาํ งาน ไม่
ความซอื่ สตั ย์ ใบงานท่ีมอบหมายให้ เรียนบา้ งในบางเวลา พยายามทาํ ใบงานท่ี
อยา่ งดี ตงั้ ใจทํางาน พยายามทาํ ใบ มอบหมายให้
3. ใหค้ วามร่วมมอื ใน ให้ความรว่ มมอื ในการทาํ งานทีม่ อบหมายให้บางส่วน ไม่ให้ความรว่ มมือในการทํา
กจิ กรรมกลมุ่ กจิ กรรมกลมุ่ กบั เพอื่ น กิจกรรมกลมุ่ กบั เพื่อนสมาชิก
สมาชกิ ในกลมุ่ อยา่ งดี ให้ความรว่ มมอื ในการทาํ ในกลุม่ ไมพ่ ยายามปฏิบัติตาม
4. รว่ มแสดงความ ปฏบิ ัตติ ามหน้าที่ ที่ไดร้ ับ กจิ กรรมกลมุ่ กบั เพอ่ื น หนา้ ที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คิดเห็น มอบหมายจากกลุ่มดี สมาชกิ ในกลมุ่ บางส่วน กลุ่ม
ร่วมแสดงความคดิ เหน็ รว่ มปฏบิ ัติงานในกลมุ่ เปน็ ไมร่ ่วมแสดงความคิดเห็น
5. ความขยัน และยอมรบั ฟังความ ส่วนใหญ่ หรือยอมรับฟังความคดิ เห็น
รับผดิ ชอบ ระเบียบ คิดเหน็ ผ้อู ื่น กล้าตัง้ รว่ มแสดงความคดิ เห็น และ ผู้อ่นื ไมก่ ลา้ ต้ังคําถามทส่ี งสัย
วินัย คาํ ถามทส่ี งสัย และตอบ ยอมรบั ฟงั ความคิดเหน็ ผู้อ่ืน
คาํ ถามท่ีตอบได้เหมาะสม กล้าตง้ั คาํ ถามท่สี งสยั และ ไมข่ ยนั ทํางาน มคี วาม
ขยันทํางาน มีความ ตอบคําถามทตี่ อบได้ รับผดิ ชอบ ทาํ งานอย่างมี
รบั ผิดชอบ ทาํ งานอยา่ งมี บางสว่ น ระเบียบวินัยทงั้ ส่วนตัวและ
ระเบยี บวนิ ัยท้ังสว่ นตัว ขยนั ทํางาน มคี วาม กลมุ่
และกลุ่ม รบั ผิดชอบ ทาํ งานอยา่ งมี
ระเบียบวนิ ัย

56

บนั ทกึ หลังแผนการสอน

 ผลการจัดการเรียนรู…้ …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ปญั หา / อปุ สรรค…์ ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแกไ้ ข………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ……..………..……….…………ผู้สอน
(นายกฤษฎา คาํ มา)

วนั ……. เดอื น…………………….. ปี…………

ข้อเสนอแนะ ความเหน็ ของผู้บริหารสถานศึกษา

ลงชอ่ื ……..……………………………………..
(นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน)

ตําแหนง่ ผู้อํานวยการโรงเรยี นศรีบญุ เรอื งวิทยาคาร

57

แบบทดสอบกอ่ นเรียน-หลงั เรยี น

เร่อื ง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล

รายวชิ าคอมพิวเตอร์ รหสั วิชา ง16201 กลุ่มสาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี และเทคโนโลยี

ระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยี นศรบี ญุ เรืองวิทยาคาร ต.ขมน้ิ อ.เมือง จ.สกลนคร

………………………………………………….

คําชแ้ี จง จงเลือกคําตอบที่ถกู ทสี่ ดุ เพียงขอ้ เดียว แล้วทาํ เคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ

1. ข้อใดคอื คณุ สมบัตทิ ีส่ ําคญั ของโปรแกรม 6. การแบง่ ตารางทําการเป็นสว่ นย่อย ๆ

Microsoft Excel แนวนอนเรียกว่าอะไร

ก. เปน็ โปรแกรมทใ่ี ชใ้ นการพมิ พง์ าน ก. แถวและคอลัมน์

ข. เป็นโปรแกรมที่ใชใ้ นการออกแบบรปู ภาพ ข. แถว

ตา่ งๆ ค. คอลมั น์

ค. เปน็ โปรแกรมทจ่ี ัดการขอ้ มลู ในตารางได้ ง. เซลล์

เป็นอย่างดี

ง. เป็นโปรแกรมท่ชี ่วยในการตกแตง่ ภาพและ 7. การเลอื กชว่ งเซลล์ให้เปน็ เซลลท์ ํางานใน

ตวั อักษรไดด้ ี โปรแกรม Excel อาจเลอื กไดพ้ ร้อมกันหลาย

2. ข้อใดเปน็ การเปิดการใช้งานโปรแกรม เซลลโ์ ดยไมต่ ดิ กนั ได้หรือไม่

ไมโครซอฟต์เอกเซล ก. ไม่ได้

ข. ได้ ตอ้ งกดป่มุ Ctrl
ก. Start / All Program / Microsoft Office ค. ได้ ต้องกดปมุ่ shift
/ Microsoft Excel
ง. ได้ ต้องกดปุ่มลกู ศรคา้ งไว้
ข. Start / All Program / Paint

ค. Start / All Program / Microsoft Excel 8. ข้อมลู ประเภทตัวเลข ปกติจะอยสู่ ว่ นใดของ
ง. Start / Microsoft Excel
เซลลท์ ่ปี อ้ น

ก. ชิดขวา
3. ตารางทาํ งานแถวและคอลมั นต์ ัดกันเปน็ ชอ่ ง ข. ชดิ ซา้ ย
เรยี กวา่ อะไร
ค. ขวาลา่ ง
ก. Cell ข. Row
ง. กลางเซลล์
ค. Column ง. Table

4. การคํานวณหาดอกเบี้ยจา่ ยควรใชโ้ ปรแกรม 9.
ใด จากภาพ เครือ่ งมือนีใ้ ช้ทําอะไร
ก. Microsoft Word ก. จดั ข้อความกง่ึ กลางเซลล์
ข. Microsoft Access ข. รวมเซลลห์ ลายๆ เซลลเ์ ปน็ เซลล์เดียว
ค. Microsoft Excel ค. จดั ข้อความไวช้ ิดซา้ ยเซลล์
ง. Microsoft PowerPoint ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ ง

5. สญั ลักษณ์ ##### หมายถึงขอ้ ใด
ก. ค่ายาวเกินไมส่ ามารถแสดงในเซลได้
ข. อ้างอิงเซลที่ใช้ไม่ได้
ค. ค่าตัวเลขในสตู รไมถ่ ูกตอ้ ง
ง. ระบคุ า่ ในฟังกช์ ันไมค่ รบ

58

15. หมายถงึ ข้อใด
10. ก. ปรับขนาดรปู ภาพ
จากภาพเมอ่ื เล่ือนเมาสไ์ ปทางซา้ ยมอื จะเกดิ ส่งิ ข. แทรกภาพจากแฟ้ม
ใดขน้ึ ค. ปรับความมืด- สว่างรูปภาพ
ก. แถวที่ 1 มีขนาดสูงข้นึ
ง. ปรับโหมดสีรปู ภาพ
ข. คอลมั น์ A มขี นาดลดลง

ค. คอลัมน์ B มีขนาดเลก็ ลง 16. ขอ้ ใดคือฟงั กช์ นั ในการหาผลรวม
ง. คอลัมน์ A มีขนาดเทา่ เดมิ ก. SUM

11. การเรยี กชอ่ื เซลล์ทําได้อย่างไร ข. COUNT
ก. <หมายเลขแถว><ช่อื คอลมั น์> ค. IF
ข. <หมายเลขแถว> ง. DATE

ค. <ชอื่ คอลมั น์><หมายเลขแถว> 17. ขอ้ ใดคือฟังกช์ นั ในการหาค่าตํ่าสุด
ง. <ช่ือคอลมั น>์ ก. SUM

12. ช่ือคอลมั น์ ถูกเรียกด้วยช่ือใด ข. Max
ก. ลําดบั เลข 1 2 3 …. ค. IF
ข. ตัวอกั ษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ง. Min

ค. ตวั อกั ษรภาษาองั กฤษตัวพิมพเ์ ล็ก 18. การเขียนฟงั ก์ชนั ในการคาํ นวณจะต้องเขยี น
ง. ตัวพยัญชนะไทย เริ่มด้วยเครอื่ งหมายใด

13. หากข้อความท่ีเราพิมพ์ลงในเซลลม์ ีความ ก. /
กวา้ งเกนิ ขนาดของเซลล์ Excel จะไมส่ ามารถ ข. =
แสดงขอ้ ความทพี่ มิ พอ์ อกมาได้ แต่จะปรากฏ ค. –
ข้อความ ใดแทน ง. ( )

READ  [NEW] ชุดเจ้าสาว, เช่าชุดเจ้าสาว, ชุดเจ้าบ่าว, ชุดแต่งงาน ชุดไทย – บริการวางแผนจัดงานแต่งงาน | ชุดงานหมั้นเรียบง่าย - Sambeauty

ก. ———— 19. ข้อใดคอื สญั ลักษณข์ องกราฟฟองสบู่
ข. ############## ก.
ค. ************* ข.
ง. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ค.

14. การเปล่ียนสีตัวอักษรทําไดโ้ ดยการคลิก ง.

เลือกป่มุ ใด 20. ขอ้ มลู แสดงจาํ นวนนักเรียนในแต่ละ
ก. ระดบั ช้นั ของโรงเรยี น ควรเลอื กใช้แผนภูมิ
ข. ประเภทใด
ก. แผนภมู ิแท่ง
ค.

ง. ข. แผนภมู ิวงกลม

ค. แผนภูมิเสน้

ง. แผนภมู พิ นื้ ท่ี

59

กระดาษคาํ ตอบ แบบทดสอบกอ่ นเรียน
เร่อื ง การใชง้ านโปรแกรมไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์ รหสั วชิ า ง16201 กลมุ่ สาระการเรยี นร้กู ารงานอาชพี และเทคโนโลยี
ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 โรงเรยี นศรบี ญุ เรืองวิทยาคาร ต.ขมน้ิ อ.เมือง จ.สกลนคร

ช่อื -สกลุ …………………………………………………………………… เลขที่………………..….

คําช้ีแจง : ใหเ้ ลอื กคําตอบจากแบบทดสอบกอ่ นเรยี นแลว้ ทาํ เครือ่ งหมาย X ลงในชอ่ งทถ่ี ูกที่สดุ
*********************************************************************

ขอ้ ก ข ค ง ช่องลงคะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รวมคะแนนท่ีได้

60

กระดาษคาํ ตอบ แบบทดสอบหลงั เรยี น
เรื่อง การใชง้ านโปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล
รายวชิ าคอมพวิ เตอร์ รหสั วิชา ง16201 กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 โรงเรยี นศรบี ุญเรืองวทิ ยาคาร ต.ขมนิ้ อ.เมอื ง จ.สกลนคร

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………… เลขท…่ี ……………..….

คําชแ้ี จง : ใหเ้ ลือกคําตอบจากแบบทดสอบหลงั เรยี นแลว้ ทาํ เครอ่ื งหมาย X ลงในช่องที่ถกู ที่สดุ
*********************************************************************

ขอ้ ก ข ค ง ชอ่ งลงคะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รวมคะแนนท่ีได้

61

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อการจัดการเรียนรหู้ ลงั เรียนดว้ ยรปู แบบการเรยี นการสอน
โดยใช้ปญั หาเปน็ ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เร่ืองโปรแกรมไมโครซอฟตเ์ อก็ เซล
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 โรงเรยี นศรีบญุ เรอื งวทิ ยาคาร ต.ขมนิ้ อ.เมือง จ.สกลนคร

***************************************************************************
คาํ ชแ้ี จง ให้นักเรียนทาํ เครื่องหมาย  ให้ตรงกบั ความคดิ เห็นของนักเรียน

ระดับ 5 หมายถึง นกั เรียนพงึ พอใจมากที่สุด
ระดบั 4 หมายถงึ นกั เรยี นพึงพอใจมาก
ระดบั 3 หมายถึง นักเรยี นพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถงึ นกั เรียนพึงพอใจน้อย
ระดบั 1 หมายถงึ นกั เรยี นพึงพอใจนอ้ ยที่สดุ

ข้อที่ รายการ 5 ระดับความพึงพอใจ 1
432
1 การจดั การเรยี นรู้มีความเหมาะสมกับเนือ้ หา
2 การจัดการเรียนรสู้ ่งเสรมิ ให้นกั เรียนได้แลกเปล่ยี นความรู้

ความคิด
3 การจดั การเรียนร้สู ่งเสรมิ การคดิ และตัดสินใจ
4 การจัดการเรยี นรทู้ าํ ให้นกั เรียนมีโอกาสแสดงความคดิ เห็น
5 การจัดการเรียนรูส้ ่งเสริมการเรยี นร้รู ่วมกัน
6 การจดั การเรียนรู้ทําให้นักเรยี นนําวิธีการเรยี นรู้ไปใช้ในวชิ า

อื่นๆ
7 การจัดการเรยี นร้ทู ําให้นักเรยี นสามารถนาํ ไปใช้ใน

ชีวติ ประจําวันได้

ข้อเสนอแนะเพิม่ เตมิ …………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก ข

63

 

แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการเรียนรู้ แผนการจัดการเรยี นรู้ท…่ี …………….
โดยใช้การจัดกจิ กรรมการเรียนรโู้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐาน

เรอื่ ง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็ เซล ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6
(สําหรับผเู้ ชีย่ วชาญ)

คาํ ชแ้ี จง
แบบประเมินน้ีจัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการเรียนรู้ เร่ือง การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา
คาร ต.ขมน้ิ อ.เมอื ง จ.สกลนคร

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และขอความอนุเคราะห์ท่านโปรด
บนั ทกึ รายละเอียด ในช่องขอ้ เสนอแนะในหวั ข้อท่ีควรปรับปรงุ

1. เกณฑก์ ารให้คะแนนดงั น้ี ให้คะแนน 5 คะแนน
รายการประเมินที่มคี วามเหมาะสมมากทีส่ ุด ใหค้ ะแนน 4 คะแนน
รายการประเมินทม่ี ีความเหมาะสมมาก ใหค้ ะแนน 3 คะแนน
รายการประเมินทม่ี ีความเหมาะสมปานกลาง ให้คะแนน 2 คะแนน
รายการประเมินท่ีมีความเหมาะสมน้อย ใหค้ ะแนน 1 คะแนน
รายการประเมินที่มีความเหมาะสมนอ้ ยท่สี ุด

2. เกณฑก์ ารประเมิน หมายถึง รายการประเมินทม่ี คี วามเหมาะสมมากที่สดุ
4.51-5.00 หมายถงึ รายการประเมินที่มคี วามเหมาะสมมาก
3.51-4.50 หมายถึง รายการประเมินท่มี คี วามเหมาะสมปานกลาง
2.51-3.50 หมายถึง รายการประเมินทม่ี คี วามเหมาะสมนอ้ ย
1.51-2.50 หมายถึง รายการประเมินทม่ี ีความเหมาะสมนอ้ ยทสี่ ดุ
1.00-1.50

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม
54 3 21

1 ดา้ นท่ี 1 : เน้ือหา
1.1 เน้ือหามีความยากงา่ ยพอเหมาะ และมีความเหมาะสมกับเวลา

2 1.2 เน้ือหานา่ สนใจ และเป็นประโยชนต์ อ่ นกั เรียน

3 ดา้ นท่ี 2 : จดุ ประสงค์
2.1 จุดประสงค์การเรยี นรู้สอดคล้องกับตัวชวี้ ดั

4 2.2 จดุ ประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมที่สามารถวดั ได้ชัดเจน

  รายการประเมิน 64

ลําดับที่ ด้านท่ี 3 : กระบวนการจดั กจิ กรรม ระดับความเหมาะสม
3.1 ขั้นการกําหนดปญั หา 54 3 21
5 3.2 ขั้นทําความเขา้ ใจกับปัญหา
6 3.3 ขั้นดําเนินการศกึ ษาค้นคว้า
7
8 3.4 ขั้นสังเคราะหค์ วามรู้
9
10 3.5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของคําตอบ
11
12 3.6 ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน
ด้านท่ี 4 : ส่ือการเรยี น
4.1 มีความเหมาะสมกบั การกิจกรรมการเรยี นรู้
4.2 มีความหลากหลายเร้าความสนใจของผูเ้ รยี น

13 4.3 สอื่ การเรยี นการสอนสอดคล้องกับเนือ้ หา และมีคุณภาพ

14 ดา้ นที่ 5 : การวัดและประเมินผล
5.1 วธิ ีวดั ผล ประเมินผลสอดคล้องกับเน้ือหาสาระ

15 5.2 วธิ ีวดั ผล ประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ ี่
คาดหวัง และกิจกรรมการเรียนรู้

16 5.3 เคร่ืองมอื ท่ีใชว้ ดั ผล ประเมินผลสอดคลอ้ งกับวิธวี ดั

17 5.4 แผนการเรียนรู้แบบใช้ปญั หาเป็นฐาน เหมาะสมกับการจดั การ
เรียนการสอนคอมพวิ เตอร์และเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ผเู้ ชี่ยวชาญ
(……………………………………………………)

ตําแหนง่ ……………………………………………….
หน่วยงาน/สถาบนั /สถานศึกษา ……………………………..

แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบ เรอ่ื ง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟตเ์ อ็กเซล
วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
(สำหรับผู้เชย่ี วชาญ)

โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องความสอดคล้องที่ตรงกับความคดิ เหน็ ของท่านที่สดุ โดยเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบสอดคลอ้ งกับจดุ ประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้ สอบสอดคลอ้ งกับจุดประสงค์เชิงพฤตกิ รรม
-1 หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้ สอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

เรื่อง จุดประสงค์เชิง รายการ ความสอดคล้อง
พฤติกรรม +1 0 -1
1. ข้อใดคือคุณสมบัติที่สําคัญของโปรแกรม
1.) โปรแกรม 1) เพื่ออธิบายหลักการ Microsoft Excel
ไมโครซอฟต์ ทาํ งานเบื้องต้นของ ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน
เอก็ เซล โปรแกรม ข. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้เป็น
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ได้ อย่างดี
อย่างถูกต้อง ง. เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการตกแตง่ ภาพและ
ตวั อักษรได้ดี

2. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นโปรแกรม
ประเภทใด
ก. โปรแกรมกราฟฟิก
ข. โปรแกรมตารางคํานวณอิเลก็ ทรอนิกส์
ค. โปรแกรมนําเสนอข้อมูล
ง. โปรแกรมประมวลผลคํา

2) เพือ่ อธิบายการเปิด 3. ข้อใดเป็นการเปิดการใช้งานโปรแกรม
โปรแกรม ไมโครซอฟต์เอกเซล
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ได้ ก. Start / All Program / Microsoft Office /
อย่างถูกต้อง Microsoft Excel
ข. Start / All Program / Paint
3) เพื่ออธบิ าย ค. Start / All Program / Microsoft Excel
ส่วนประกอบในหน้าต่าง ง. Start / Microsoft Excel
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ได้ 4. ตารางทาํ งานแถวและคอลัมน์ตัดกันเป็นช่อง
อย่างถูกต้อง
เรยี กวา่ อะไร

ก. Cell ข. Row

ค. Column ง. Table

เรื่อง จดุ ประสงคเ์ ชิง รายการ ความสอดคล้อง
พฤติกรรม +1 0 -1

2.) การพิมพ์ เพื่อใช้งานโปรแกรม
ข้อความหรือ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 5. การคํานวณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรมใด
ข้อมูลที่เป็น ก. Microsoft Word
ตวั เลข และ พิมพ์ข้อความหรือข้อมูล ข. Microsoft Access
การแทรกภาพ ทเ่ี ป็นตวั เลขและแทรก ค. Microsoft Excel

ภาพ ได้อย่างถูกต้องตาม ง. Microsoft PowerPoint

ข้ันตอน

6. ถา้ สมชายต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel ต้องปฏิบิติอย่างไร
ก. คลิกทีป่ ุ่ม Start ไปเลือกที่ Microsoft Excel
ข. Double Click ท่ีสัญลักษณ์
ค. คลิกที่ปุ่ม Start ไปที่ All Program และ
Microsoft Office คลิกท่ี Microsoft Office Excel
ง. สมชายจะเข้าสู่โปรแกรมวิธี ข หรือ ค ก็ได้

7. สมชายไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel ต้องปฏิบัติได้โดยวิธีใด
ก. เลือก แฟ้ม (File) > จบการทํางาน (Exit)
ข. คลิกท่ี บนแถบคําสง่ั
ค. ไปที่ปุ่ม Control Menu Bar คลิกที่ ปิด (Close)
ง. สามารถปฏิบัติได้ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค

8. สัญลักษณ์ ### หมายถึงข้อใด
ก. ค่ายาวเกินไม่สามารถแสดงในเซลได้
ข. อ้างอิงเซลที่ใช้ไม่ได้
ค. ค่าตัวเลขในสูตรไมถ่ ูกต้อง
ง. ระบุค่าในฟังก์ชันไมค่ รบ

3.) การแทรก เพื่อใช้งานโปรแกรม
การลบคอลมั น์ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 9. กดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ Excel เพื่อเข้าสู่สถานะ
และแถว แทรก ลบคอลัมน์และ แก้ไข
แถวได้อยา่ งถูกต้องตาม ก. F1
ข. F2
ข้ันตอน
ค. F3

ง. F4

เร่ือง จดุ ประสงคเ์ ชิง รายการ ความสอดคล้อง
พฤติกรรม +1 0 -1
10. การแบง่ ตารางทาํ การเป็นสว่ นย่อย ๆ แนวนอน
3.) การแทรก เพื่อใช้งานโปรแกรม เรยี กวา่ อะไร
การลบคอลมั น์ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ก. แถวและคอลัมน์
และแถว แทรก ลบคอลัมน์และ ข. แถว
ค. คอลัมน์
แถวได้อยา่ งถูกต้องตาม ง. เซลล์

ข้ันตอน

11. การเลือกช่วงเซลล์ให้เป็นเซลล์ทํางานใน
โปรแกรม Excel อาจเลือกไดพ้ ร้อมกันหลายเซลล์
โดยไม่ติดกันได้หรือไม่
ก. ไมไ่ ด้
ข. ได้ ต้องกดปมุ่ Ctrl
ค. ได้ ต้องกดปมุ่ shift
ง. ได้ ต้องกดปุ่มลกู ศรค้างไว้

12. ข้อมูลประเภทตัวเลข ปกตจิ ะอยู่ส่วนใดของ

เซลล์ที่ป้อน

ก. ชิดขวา

ข. ชิดซ้าย

ค. ขวาล่าง

ง. กลางเซลล์

4.) การผสาน เพื่อใช้งานโปรแกรม
เซลล์และ
จัดรูปแบบ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 13.
เซลล์
ผสานเซลล์และ จากภาพ เครื่องมือน้ีใช้ทําอะไร

จัดรูปแบบเซลล์ ได้อยา่ ง ก. จัดข้อความกง่ึ กลางเซลล์

ถกู ต้องตามข้ันตอน ข. รวมเซลล์หลายๆ เซลล์เป็นเซลล์เดยี ว

ค. จดั ข้อความไว้ชิดซ้ายเซลล์

ง. ข้อ ก และ ข ถกู ต้อง

14.

จากภาพเมื่อเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายมือ จะเกิดสิ่งใดขึ้น
ก. แถวที่ 1 มีขนาดสงู ขึ้น
ข. คอลัมน์ A มีขนาดลดลง
ค. คอลัมน์ B มีขนาดเลก็ ลง
ง. คอลัมน์ A มีขนาดเท่าเดิม

เรื่อง จุดประสงคเ์ ชิง รายการ ความสอดคล้อง
+1 0 -1
4.) การผสาน พฤติกรรม 15. การเรยี กชื่อเซลล์ทําได้อย่างไร
เซลล์และ เพื่อใช้งานโปรแกรม ก. <หมายเลขแถว><ชื่อคอลัมน์>
จดั รูปแบบ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ข. <หมายเลขแถว>
เซลล์ ผสานเซลล์และ ค. <ชื่อคอลัมน>์ <หมายเลขแถว>
จัดรปู แบบเซลล์ ได้อย่าง ง. <ชื่อคอลัมน์>
ถกู ต้องตามขั้นตอน

5.) การตกแต่ง เพื่อใช้งานโปรแกรม 16. ชื่อคอลัมน์ ถกู เรียกด้วยชื่อใด
ตาราง ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ก. ลําดบั เลข 1 2 3 ….
ข. ตัวอักษรภาษาอังกฤษตวั พิมพ์ใหญ่
ตกแตง่ ตาราง ได้อย่าง ค. ตวั อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
ง. ตวั พยัญชนะไทย
ถูกต้องตามขั้นตอน
17. หากขอ้ ความที่เราพิมพ์ลงในเซลล์มีความกวา้ ง
เกินขนาดของเซลล์ Excel จะไม่สามารถแสดง
ข้อความทีพ่ ิมพ์ออกมาได้ แตจ่ ะปรากฏข้อความ ใด
แทน
ก. ————
ข. ##############
ค. *************
ง. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

18. การเปล่ียนสีตวั อักษรทําได้โดยการคลิกเลือก
ปุ่มใด
ก.
ข.

ค.

ง.

19. หมายถงึ ข้อใด
ก. ปรับขนาดรปู ภาพ
ข. แทรกภาพจากแฟ้ม
ค. ปรับความมืด- สวา่ งรูปภาพ
ง. ปรับโหมดสีรูปภาพ

เรื่อง จดุ ประสงคเ์ ชิง รายการ ความสอดคล้อง
พฤติกรรม +1 0 -1

5.) การตกแต่ง เพื่อใช้งานโปรแกรม 20. หมายถึงข้อใด
ตาราง ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ก. การใส่สีพื้นและเส้น
ข. การเพ่ิมความเข้มของสี
ตกแตง่ ตาราง ได้อย่าง ค. การเติมเส้นขอบ

ถกู ต้องตามขั้นตอน

ง. การระบายสี

6.) การ เพื่อสามารถคํานวณ
เบื้องต้นโดยใช้ตารางการ 21. ข้อใดคือฟังกช์ ันในการหาผลรวม
คํานวณ

เบื้องต้นโดยใช้ ทํางานเอ็กเซลได้อย่าง ก. SUM
ตารางการ ถกู ต้องตามขั้นตอน ข. COUNT
ทํางานเอ็กเซล ค. IF

ง. DATE

22. ข้อใดคือฟังกช์ ันในการหาค่าตา่ํ สุด
ก. SUM
ข. Max
ค. IF
ง. Min

23. ถ้าต้องการสร้างฐานข้อมูลใน Excel และ
ต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆต้องใช้ฟังก์ชันใด
ก. Vlookup
ข. COUNT
ค. IF
ง. COUNTIF

24. การเขยี นฟงั กช์ ันในการคํานวณจะต้องเขียนเร่มิ
ด้วยเครื่องหมายใด
ก. /
ข. =
ค. –
ง. ( )

25. ฟงั กช์ ันใดท่ีใช้ในการคํานวนเกรด
ก. Vlookup
ข. COUNT
ค. IF
ง. COUNTIF

เร่ือง จุดประสงคเ์ ชิง รายการ ความสอดคล้อง
+1 0 -1
7.) การสรา้ ง พฤติกรรม 26. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของกราฟฟองสบู่
แผนภูมิเพ่ือ เพื่อสร้างแผนภูมิเพื่อการ ก.
การนําเสนอ นําเสนอข้อมูลได้อย่าง ข.
ขอ้ มูล ถูกต้องตามข้ันตอน ค.
ง.

27. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของกราฟเส้น

ก.
ข.
ค.
ง.

28. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของกราฟพื้นผวิ
ก.
ข.
ค.
ง.

29. ข้อมูลแสดงจาํ นวนนกั เรียนในแต่ละระดับชั้น
ของโรงเรียน ควรเลือกใช้แผนภูมิประเภทใด
ก. แผนภูมิแท่ง
ข. แผนภูมวิ งกลม
ค. แผนภูมิเส้น
ง. แผนภูมพิ ื้นท่ี

30. สว่ นประกอบใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นแผนภูมิ
เกี่ยวกบั อะไร
ก. สว่ นอธิบายชุดข้อมูล
ข. ชุดข้อมูล
ค. ชื่อเรื่อง
ง. กริดไลน์

(ลงชื่อ)……………………………………………………….. ผเู้ ชี่ยวชาญ

(…………………………………………………………………….)
ตําแหน่ง……………………………………..…………………………
หนว่ ยงาน/สถาบนั /สถานศึกษา……………………………………

71

 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างขอ้ คําถามกบั นยิ ามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ โดยใชป้ ัญหาเป็นฐาน

เรอ่ื งโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล วชิ าคอมพิวเตอร์ ระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6
(สำหรับผูเ้ ช่ียวชาญ)

คำชี้แจง
ทา่ นผูเ้ ชี่ยวชาญโปรดพิจารณาแบบสอบถามต่อไปนี้ แล้วโปรดให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้ คำถามวัดได้ตรงกบั นิยามศัพทเ์ ฉพาะหรอื แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้อง
0 หมายถงึ ไม่แน่ใจวา่ ขอ้ คำถามวัดได้ตรงกับนิยามศัพทเ์ ฉพาะหรือไมแ่ น่ใจว่าขอ้ คำถามมีความสอดคล้อง
-1 หมายถึง แนใ่ จวา่ ข้อคำถามวัดไม่ได้ตรงกบั นิยามศัพท์เฉพาะหรอื แนใ่ จว่าข้อคำถามไม่มีความสอดคล้อง

นิยามศัพท์เฉพาะ ข้อท่ี ขอ้ คำถาม ความสอดคล้อง
+1 0 -1

ความพึงพอใจ หมายถึง 1 เนอ้ื หาสาระที่เรยี นเปน็ เรื่องท่ีฉนั ชอบ
ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติ
2 รู้สึกสนุกท่ีได้ทำแบบทดสอบ
ในทางที่ดีของนักเรียน ที่
เรียนด้วยแผนการจัดการ 3 แผนการเรียนรู้โดยใชป้ ญั หาเปน็ ฐานทำให้เข้าใจเนอ้ื หามากข้ึน
เรี ย น รู้ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 4 เรียนด้วยแผนการเรียนรโู้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐานทำให้ไม่เบื่อหน่าย
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ โด ย ใช้ 5 ดีใจที่ได้เรียนร้โู ดยใช้แผนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ปั ญ ห าเป็ น ฐ าน เร่ือ ง 6 สามารถวเิ คราะห์หาคุณภาพข้อสอบได้ด้วยตนเอง
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็ก 7 ทำแบบทดสอบแลว้ ได้ความรู้เพ่มิ ขึน้
เซล วิชาคอมพิวเตอร์ วัด
ได้ด้วยแบบสอบถามความ 8 นกั เรียนมีความสุขทเ่ี รียนโดยใช้แผนการเรียนร้โู ดยใช้ปัญหา
พึงพอใจต่อการเรียนโดย
เป็นฐาน
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์หาคุณภาพ 9 สามารถตัดสินใจโดยใช้เหตุและผล
ข้อสอบรายข้อ รายวิชา 10 พฒั นาทักษะทางด้านการคิดท่ีสูงขึ้น

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที ี่ 6

ลงชื่อ ผู้เชี่ยวชาญ
(……………………………………………………)

ตาํ แหน่ง ……………………………………………….
หน่วยงาน/สถาบนั /สถานศึกษา ……………………………

72 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 1
เรอ่ื ง โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

ข้อท่ี ความคดิ เห็นผเู้ ชี่ยวชาญ รวม สรุปผล

READ  VÁY CƯỚI ĐẸP NGẤT NGÂY TRÊN MÂY ❤️♥️♥️ | áo cưới ren mới nhất

คนที่ 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

15 5 5 15 5.00

25 4 5 14 4.67

35 5 5 15 5.00

44 4 5 13 4.33

55 5 5 15 5.00

65 5 4 14 4.67

75 5 4 14 4.67

84 4 5 13 4.33

95 5 5 15 5.00

10 5 5 5 15 5.00

11 5 5 5 15 5.00

12 5 4 4 13 4.33

13 4 5 5 14 4.67

14 4 4 5 13 4.33

15 5 5 5 15 5.00

16 5 5 4 14 4.67

17 5 5 5 15 5.00

คา่ เฉล่ียความเหมาะสมทัง้ แผน 4.75

ระดับความเหมาะสม : เหมาะสมมากทส่ี ดุ

73 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 2
เรือ่ ง การพมิ พข์ อ้ ความ หรอื ข้อมูลทเี่ ป็นตวั เลขและการแทรกภาพ

ข้อที่ ความคดิ เห็นผู้เชี่ยวชาญ รวม สรุปผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3
5.00
15 5 5 15 4.33
4.67
25 4 4 13 4.67
4.67
34 5 5 14 5.00
4.67
45 5 4 14 4.33
4.33
55 5 4 14 4.33
4.33
65 5 5 15 4.33
4.00
75 5 4 14 5.00
4.67
84 5 4 13 4.00
4.33
95 4 4 13 4.49

10 4 4 5 13

11 4 4 5 13

12 5 4 4 13

13 4 4 4 12

14 5 5 5 15

15 4 5 5 14

16 4 4 4 12

17 5 4 4 13

ค่าเฉลย่ี ความเหมาะสมทง้ั แผน

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมาก

74 

 

ตาราง ประเมนิ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 3
เรื่อง การแทรก การลบคอลัมน์และแถว

ขอ้ ท่ี ความคดิ เห็นผู้เชีย่ วชาญ รวม สรปุ ผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3
4.67
14 5 5 14 5.00
5.00
25 5 5 15 4.67
4.00
35 5 5 15 5.00
5.00
44 5 5 14 5.00
4.33
54 4 4 12 5.00
4.33
65 5 5 15 4.67
4.00
75 5 5 15 4.67
5.00
85 5 5 15 4.33
4.33
95 4 4 13 4.65

10 5 5 5 15

11 5 4 4 13

12 5 5 4 14

13 4 4 4 12

14 5 5 4 14

15 5 5 5 15

16 4 4 5 13

17 5 4 4 13

คา่ เฉลีย่ ความเหมาะสมท้งั แผน

ระดับความเหมาะสม : เหมาะสมมากทีส่ ุด

75 

 

ตาราง ประเมนิ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยี นรู้ แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4
เรื่อง การผสานเซลล์ และจดั รปู แบบเซลล์

ขอ้ ท่ี ความคิดเห็นผ้เู ชี่ยวชาญ รวม สรปุ ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 4 5 5 14 4.67

2 5 4 5 14 4.67

3 5 5 4 14 4.67

4 4 4 4 12 4.00

5 4 5 5 14 4.67

6 5 5 5 15 5.00

7 4 4 5 13 4.33

8 4 5 4 13 4.33

9 5 5 4 14 4.67

10 5 5 5 15 5.00

11 5 4 5 14 4.67

12 4 5 4 13 4.33

13 5 5 4 14 4.67

14 5 4 4 13 4.33

15 4 4 4 12 4.00

16 4 5 5 14 4.67

17 5 5 5 15 5.00

คา่ เฉล่ียความเหมาะสมทง้ั แผน 4.57

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมากทส่ี ดุ

76 

 

ตาราง ประเมนิ ความเหมาะสมของแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 5
เรื่อง การตกแต่งตาราง

ขอ้ ที่ ความคดิ เหน็ ผเู้ ช่ียวชาญ รวม สรปุ ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
4.33
1 4 5 4 13 4.33
5.00
2 4 5 4 13 4.67
4.67
3 5 5 5 15 4.67
4.33
4 5 4 5 14 4.67
4.67
5 5 5 4 14 4.67
4.67
6 5 4 5 14 4.00
4.67
7 4 5 4 13 5.00
4.00
8 4 5 5 14 4.33
4.00
9 4 5 5 14 4.47

10 5 4 5 14

11 5 4 5 14

12 4 4 4 12

13 5 5 4 14

14 5 5 5 15

15 4 4 4 12

16 5 4 4 13

17 4 4 4 12

ค่าเฉลีย่ ความเหมาะสมทงั้ แผน

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมาก

77 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั การเรยี นรู้ แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 6
เรอ่ื ง การคาํ นวณเบอ้ื งตน้ โดยใชต้ ารางการทํางานเอก็ เซล

ข้อท่ี ความคิดเหน็ ผู้เช่ยี วชาญ รวม สรุปผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนที่ 3
4.00
1 4 4 4 12 4.33
4.33
2 4 5 4 13 4.67
4.67
3 5 4 4 13 4.00
4.33
4 4 5 5 14 4.67
5.00
5 5 4 5 14 5.00
4.33
6 4 4 4 12 4.67
4.00
7 4 4 5 13 4.67
4.33
8 5 5 4 14 4.67
4.33
9 5 5 5 15 4.47

10 5 5 5 15

11 4 4 5 13

12 5 5 4 14

13 4 4 4 12

14 5 5 4 14

15 4 5 4 13

16 5 4 5 14

17 4 4 5 13

คา่ เฉลี่ยความเหมาะสมทั้งแผน

ระดบั ความเหมาะสม : เหมาะสมมาก

78 

 

ตาราง ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดั การเรียนรู้ แผนการจดั การเรยี นร้ทู ่ี 7
เรื่อง การสรา้ งแผนภมู ิเพือ่ การนาํ เสนอขอ้ มูล

ข้อท่ี ความคดิ เหน็ ผเู้ ช่ยี วชาญ รวม สรปุ ผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
4.67
1 5 5 4 14 4.33
4.67
2 4 5 4 13 4.67
5.00
3 5 5 4 14 4.67
5.00
4 4 5 5 14 4.33
4.67
5 5 5 5 15 4.67
4.67
6 5 5 4 14 4.67
4.67
7 5 5 5 15 5.00
4.67
8 4 5 4 13 4.67
4.33
9 4 5 5 14 4.67

10 4 5 5 14

11 5 4 5 14

12 5 5 4 14

13 5 4 5 14

14 5 5 5 15

15 5 4 5 14

16 5 5 4 14

17 4 5 4 13

ค่าเฉลยี่ ความเหมาะสมทัง้ แผน

ระดับความเหมาะสม : เหมาะสมมากทสี่ ุด

79 

 

ตารางคา่ ดชั นคี วามสอดคลอ้ ง (IOC) ของแบบประเมินคณุ ภาพข้อสอบ

ขอ้ ที่ ผลการประเมนิ ของผ้เู ช่ยี วชาญ รวม IOC แปลผล
คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3
2 0.67 ใช้ได้
1 +1 +1 0 -2 -0.67 ใชไ้ มไ่ ด้
3 1.00 ใชไ้ ด้
20 -1 -1 2 0.67 ใชไ้ ด้
3 1.00 ใช้ได้
3 +1 +1 +1 0 0.00 ใช้ไม่ได้
1 0.33 ใชไ้ มไ่ ด้
4 +1 +1 0 2 0.67 ใชไ้ ด้
-1 -0.33 ใชไ้ ม่ได้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใชไ้ ด้
6 +1 -1 0 2 0.67 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใช้ได้
7 +1 0 0 3 1.00 ใช้ได้
3 1.00 ใช้ได้
8 +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้
3 1.00 ใช้ได้
90 0 -1 2 0.67 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใช้ได้
10 +1 +1 +1 -1 -0.33 ใชไ้ มไ่ ด้
3 1.00 ใช้ได้
11 +1 0 +1 3 1.00 ใช้ได้
-1 -0.33 ใช้ไม่ได้
12 +1 +1 0 3 1.00 ใช้ได้
1 0.33 ใช้ไม่ได้
13 +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ ด้
2 0.67 ใชไ้ ด้
14 +1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้
2 0.67 ใชไ้ ด้
15 +1 +1 +1 1 0.33 ใชไ้ มไ่ ด้

16 +1 0 +1

17 +1 +1 +1

18 +1 +1 0

19 +1 +1 0

20 0 0 -1

21 +1 +1 +1

22 +1 +1 +1

23 0 0 -1

24 +1 +1 +1

25 +1 0 0

26 +1 +1 0

27 +1 0 +1

28 +1 +1 0

29 +1 0 +1

30 +1 +1 -1

80 

 

ตารางคา่ ดชั นคี วามสอดคลอ้ ง (IOC) ของแบบประเมินความพงึ พอใจ

ขอ้ ท่ี ผลการประเมินของผเู้ ชย่ี วชาญ รวม IOC
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
3 1.00
1 +1 +1 +1 2 0.67
3 1.00
2 +1 0 +1 2 0.67
2 0.67
3 +1 +1 +1 -1 -0.33
2 0.67
4 +1 +1 0 2 0.67
0 0.00
5 +1 0 +1 0 0.00

6 -1 0 0

7 +1 +1 0

8 +1 0 +1

9 +1 -1 0

10 +1 -1 0

ประวตั ยิ ่อของผ้ทู ําวิจัย

ชื่อ-สกลุ นายกฤษฎา คํามา
วัน เดอื น ปเี กดิ 2 เดอื นพฤษภาคม พุทธศักราช 2533
สถานทเ่ี กดิ จงั หวดั รอ้ ยเอ็ด
ประวตั กิ ารศกึ ษา
โรงเรยี นรอ้ ยเอ็ดวทิ ยาลัย
ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย จงั หวดั ร้อยเอ็ด
วทิ ยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพวิ เตอร์
ระดบั ปรญิ ญาตรี มหาวิทยาลยั บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ปีการศึกษา 2555

[Update] คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาและบรรจุแต่ง(ยุทธนา)-Flip eBook Pages 1 – 50 | งาน แต่ง เอ็ ม – Sambeauty

The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here


นัยโพธิอยากไปงานแต่งใคร⁉️ แอดชัยกำลังเครียดเรื่อง…


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นัยโพธิอยากไปงานแต่งใคร⁉️ แอดชัยกำลังเครียดเรื่อง...

เมียหลวงควงปืน – GROUPทีมเมีย(รำไพ/เมย์/พร/จุ๊บแจง/ขวัญ) [ MV VERSION ]


เพลง : เมียหลวงควงปืน
ศิลปิน : ทีมเมีย
\rคำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
\rเรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/ใบกะเพา/อาร์มโน๊ต ผีบอก
ติดต่องาน โทร.0887473659 พี่หนุ่ย พีอาร์พอดีม่วน
ติดต่องานโชว์ โทร.0837899325 พ่อเปิ้ล นาแก
sound https://drive.google.com/file/d/1sThr6uvPKtfKwToUnN6w0UIPFGZLZiwZ/view?usp=sharing

(เนื้อเพลง)
(รำไพ) ระยะ 5 เมตรฉันว่าฉันเล็งบ่พลาด
ถ้าบ่อยากชะตาขาด อย่าปฏิบัติเชิงชู้
นี่ผัวของใคร เธอน่าจะรู้ๆอยู่
ระวังเป็นศพนะหนู แม่เตือนแล้วเด้อ
(ขวัญ) ไม่ใช่เพื่อนเล่น อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย
หรือเธอคิดว่าการตาย เป็นการพักผ่อนงั้นเรอ
บักเฒ่าอัพปรี กับนางชะนีขี้เห่อ
โอเค ถ้าเจ้าอยากเจอ เดี๋ยวสิจัดสักปัง
(จุ๊บแจง) กะอยากสิปล่อยให้เรื่องมันจบงามๆ แต่มันมาหยามฉันเลยสูน
ดูกคนละไซด์ เฮามันคนละรุ่น อยากหมุ่นเดี๋ยวสิจัดให้ บ่ต้องห่วง
(พร)เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย มันอดบ่ไหวแล้วเด้อ
อยากเจอเดี๋ยวจัด ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
ก็รู้ว่าเขามีเมีย ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย เดี๋ยวสิเจอลูกปืน
( เมย์ )ไม่ใช่เพื่อนเล่น อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย
หรือเธอคิดว่าการตาย เป็นการพักผ่อนงั้นเรอ
บักเฒ่าอัพปรี กับนางชะนีขี้เห่อ
โอเค ถ้าเจ้าอยากเจอ เดี๋ยวสิจัดสักปัง ปัง ปัง ปะละลังปังปี้
(พร) กะอยากสิปล่อยให้เรื่องมันจบงามๆ แต่มันมาหยามฉันเลยสูน
(รำไพ) ดูกคนละไซด์ เฮามันคนละรุ่น อยากหมุ่นเดี๋ยวสิจัดให้ บ่ต้องห่วง
(เมย์ ) เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย มันอดบ่ไหวแล้วเด้อ
(ขวัญ ) อยากเจอเดี๋ยวจัด ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
(จุ๊บแจง ) ก็รู้ว่าเขามีเมีย ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย เดี๋ยวสิเจอลูกปืน
(เมย์)กะอยากสิปล่อยให้เรื่องมันจบงามๆ แต่มันมาหยามฉันเลยสูน
(ขวัญ) ดูกคนละไซด์ เฮามันคนละรุ่น อยากหมุ่นเดี๋ยวสิจัดให้ บ่ต้องห่วง
(รำไพ) เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย อดบ่ไหวแล้วเด้อ
(จุ๊บแจง)อยากเจอเดี๋ยว ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
(พร)ก็รู้ว่าเขามีเธอ ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย
(พร้อมกัน) เมียหลวงควงปืน จะคืนเขามาดีๆ หรือให้มีการตาย มันอดบ่ไหวแล้วเด้อ
อยากเจอเดี๋ยวจัด ต้องการลูกปืนสักนัดไหมพวกเล่นชู้
ก็รู้ว่าเขามีเมีย ยังมาทำนิสัยเสีย มาอ่อยมาเฟีย เดี๋ยวสิเจอลูกปืน
ดาวน์โหลดเพลง \”เมียหลวงควงปืน รำไพ แสงทอง, เมย์ จิราพร, พร จันทพร, จุ๊บแจง เจนจิรา, ขวัญ พัชรี\”
โทร 49228382 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
มีให้โหลดเป็นเสียงเรียกเข้า เสียงรอสาย ผ่านการโทรทางไลน์แล้ว ในไลน์เมโลดี้
► https://melody.line.me/melody/33165
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=drHtXn42r9U
Spotify : https://open.spotify.com/album/3HdyFbSqzlbQL9b49m65mm?si=942a724dd0164c99
JOOX : https://www.joox.com/th/album/9XHefwTct5EliXHvHSylnw==
iTunes \u0026 Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1579513107
iTunes Ringtone : https://itunes.apple.com/th/album/1580329152?app=itunes
TIDAL : https://tidal.com/browse/track/192986964
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZGJAEQjSa

เมียหลวงควงปืน - GROUPทีมเมีย(รำไพ/เมย์/พร/จุ๊บแจง/ขวัญ) [ MV VERSION ]

เทงานแต่งดื้อๆ 9 ปีไร้ความหมาย เจ้าสาวสุดช้ำลั่นอยากหายตัวไปจากโลกนี้l EP.1079 l 23 พ.ย.64


มาร่วมตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับรายการโหนกระแส
เวลา จันทร์ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง3HD กดเลข33
กดติดตามได้ที่
Fan Page : https://www.facebook.com/HKS2017/
Twitter : https://twitter.com/HoneKrasae

เทงานแต่งดื้อๆ 9 ปีไร้ความหมาย เจ้าสาวสุดช้ำลั่นอยากหายตัวไปจากโลกนี้l EP.1079 l 23 พ.ย.64

จบรัก9ปี เจ้าสาวสุดช้ำ เจ้าบ่าวเทงานแต่งงาน | HIGHLIGHT | แฉ 23 พ.ย. 64 | GMM25


รายการ \”แฉ\”
นำทัพแฉโดย มดดำ คชาภา
เสริมทัพด้วยทีมพิธีกรฝีปากกล้า เอมี่ มรกต / ดีเจดาด้า / ดีเจบุ๊คโกะ / น็อต วรฤทธิ์ และ ดีเจเชาเชา
LIVE จันทร์ ศุกร์ เวลา 21.30 น. | Rerun จันทร์ ศุกร์ เวลา 14.00น. ทางช่อง GMM25
แฉ GMM25
📌 ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของช่อง GMM25 ได้ที่
📌 FB GMM25 | https://www.facebook.com/GMM25Thailand
📌 IG GMM25Thailand | https://instagram.com/GMM25Thailand
📌 Twitter | https://twitter.com/GMM25Thailand
📌 YouTube | https://www.youtube.com/GMM25Thailand
📌 Website | http://www.gmm25.com
📌 TikTok | https://www.tiktok.com/@gmm25official

จบรัก9ปี เจ้าสาวสุดช้ำ เจ้าบ่าวเทงานแต่งงาน | HIGHLIGHT | แฉ 23 พ.ย. 64 | GMM25

รักควรมีสองคน – DUOทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ) [ MV VERSION ]


เพลง : รักควรมีสองคน
ศิลปิน : ทีมเมีย (พร จันทพร) VS ทีมชู้ (เนย ภัสวรรณ)
\rคำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
\rเรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/ใบกะเพา/อาร์มโน๊ต ผีบอก
มาสเตอร์ : อ.อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องาน โทร.0887473659 พี่หนุ่ย พีอาร์พอดีม่วน
ติดต่องานโชว์ โทร.0837899325 พ่อเปิ้ล แมงปอมิเดีย
(พร)เธอ หรือเธอบ่ฮู้จัก ว่าเขาคือคนฮัก ของเฮา มาแต่ดน
เธอ คือจั่งหน้าด้าน หน้าทน แอบแชท แอบคอล ขอเบิ่งอีหยังกัน
(เนย)ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น
แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด
อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน
แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งได๋
(พร)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ
(เนย)บ่ เฮา เลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้ว
(พร)ความ ฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(เนย)แล้วสิให้เฮ็ดจังใด กะหัวใจ มันฮัก
(พร)ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
(เนย)กะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น
(เนย)ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น
แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด
อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน
แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งได๋
(พร)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ
(เนย)บ่ เฮา เลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้ว
(พร)ความ ฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(เนย)แล้วสิให้เฮ็ดจังใด กะหัวใจ มันฮัก
(พร)ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
(เนย)กะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น
(พร)ความ ฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(เนย)แล้วสิให้เฮ็ดจังใด กะหัวใจ มันฮัก
(พร)ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
(เนย)กะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น
(พร) แต่ฉันบ่ให้ฮัก (เนย)แต่ฉันสิฮัก
ดาวน์โหลดเพลง \”รักควรมีสองคน พร จันทพร, เนย ภัสวรรณ\”
โทร 49228383 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
มีให้โหลดเป็นเสียงเรียกเข้า เสียงรอสาย ผ่านการโทรทางไลน์แล้ว ในไลน์เมโลดี้
► https://melody.line.me/melody/33544
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=bj5NdxGAGls
Spotify : https://open.spotify.com/album/6YMCjigbJU79NmMpwrROU5?si=077d86fcdeb148e5
JOOX : https://www.joox.com/th/single/Qc22_vGQ4gvFZ1PWBpu+mw==
iTunes \u0026 Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1580562630
iTunes Ringtone : https://itunes.apple.com/th/album/1581444273?app=itunes
TIDAL : https://tidal.com/browse/track/194124559
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZGJDwUH8k
รักควรมีสองคน
พรจันทพร
เนยภัสวรรณ

รักควรมีสองคน - DUOทีมเมีย(พร จันทพร) vs ทีมชู้(เนย ภัสวรรณ) [ MV VERSION ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ งาน แต่ง เอ็ ม

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button